Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Văn bản QPPL và Chỉ đạo, điều hành > UBND tỉnh Bình Dương (227 văn bản)
56/2015/QĐ-UBND 21/12/2015 Quyết định về việc quy định đơn giá chỉnh lý tài liệu giấy trên địa bàn tỉnh Bình Dương
54/2015/QĐ-UBND 21/12/2015 Quyết định về việc ban hành quy định về thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Dương
47/2015/NQ-HĐND8 11/12/2015 Nghị quyết về chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020 và chính sách bảo lưu đối với các hộ mới thoát nghèo
40/2015/NQ-HĐND8 11/12/2015 Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2016
39/2015/NQ-HĐND8 11/12/2015 Nghị quyết về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2016
38/2015/NQ-HĐND8 11/12/2015 Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2016-2020
36/2015/NQ-HĐND8 11/12/2015 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016
3398/QĐ-UBND 23/12/2015 Quyết định v/v tặng Bằng khen cho các cá nhân thuộc ngành GDĐT tỉnh Bình Dương năm học 2014-2015
3397/QĐ-UBND 23/12/2015 Quyết định v/v công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm học 2014-2015 cho các cá nhân thuộc ngành GDĐT tỉnh Bình Dương
52/2015/QĐ-UBND 30/11/2015 Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương
2058/QĐ-UBND 11/08/2015 Quyết định v/v công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho các tập thể thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương, năm học 2014-2015
2057/QĐ-UBND 11/08/2015 Quyết định v/v tặng Bằng khen cho các tập thể thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2014-2015
2056/QĐ-UBND 11/08/2015 Quyết định v/v tặng Cờ thi đua cho các tập thể thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2014-2015
3233/UBND-VX 18/09/2015 Tạm miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh
2914/UBND-VX 26/08/2015 Chương trình tổ chức lễ khai giảng năm học 2015-2016 trên địa bàn tỉnh