Năm học 2017-2018, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Văn bản QPPL và Chỉ đạo, điều hành > Ủy ban nhân dân tỉnh (207 văn bản)
38/2015/NQ-HĐND8 11/12/2015 Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2016-2020
36/2015/NQ-HĐND8 11/12/2015 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016
3398/QĐ-UBND 23/12/2015 Quyết định v/v tặng Bằng khen cho các cá nhân thuộc ngành GDĐT tỉnh Bình Dương năm học 2014-2015
3397/QĐ-UBND 23/12/2015 Quyết định v/v công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm học 2014-2015 cho các cá nhân thuộc ngành GDĐT tỉnh Bình Dương
52/2015/QĐ-UBND 30/11/2015 Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương
2058/QĐ-UBND 11/08/2015 Quyết định v/v công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho các tập thể thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương, năm học 2014-2015
2057/QĐ-UBND 11/08/2015 Quyết định v/v tặng Bằng khen cho các tập thể thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2014-2015
2056/QĐ-UBND 11/08/2015 Quyết định v/v tặng Cờ thi đua cho các tập thể thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2014-2015
3233/UBND-VX 18/09/2015 Tạm miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh
2914/UBND-VX 26/08/2015 Chương trình tổ chức lễ khai giảng năm học 2015-2016 trên địa bàn tỉnh
508-TB/TU 17/08/2015 Thông báo ý kiến kết luận và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới 2015-2016
154/TB-UBND 14/08/2015 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Nam tại cuộc họp nghe Sở GDĐT báo cáo tình hình chuẩn bị cho năm học mới 2015-2016
1954/QĐ-SGDĐT 30/07/2015 Quyết định ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của GDMN, GDPT và GDTX
23/2015/QĐ-UBND 01/06/2015 Quyết định Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Dương
58/2014/QĐ-UBND 22/12/2014 Quyết định về việc ban hành chính sách hỗ trợ đối với viên chức ngành giáo dục - đào tạo và dạy nghề tỉnh Bình Dương