Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Văn bản QPPL và Chỉ đạo, điều hành > UBND tỉnh Bình Dương (227 văn bản)
43/2008/QĐ-UBND 20/08/2008 Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương
41/2008/QĐ-UBND 18/08/2008 Quyết định ban hành Quy định chế độ công tác phí trong nước, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị có sử dụng ngân sách Nhà nước
39/2008/QĐ-UBND 15/08/2008 Quyết định ban hành mức thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương
40/2008/QĐ-UBND 18/08/2008 Quyết định về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh
2485/QĐ-UBND 13/08/2008 Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Bình Dương đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020
36/2008/QĐ-UBND 08/08/2008 Quyết định ban hành Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước
35/2008/QĐ-UBND 08/08/2008 Quyết định về việc quy định mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Dương
32/2008/QĐ-UBND 07/08/2008 Quyết định về việc Ban hành chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Dương
2388/QĐ-UBND 05/08/2008 Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô thị Bình Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
2379/QĐ-UBND 04/08/2008 Quyết định về việc ban hành kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương giai đoạn 2007-2010
325/TB-UBND 31/12/2008 Thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Hiệp tại cuộc họp tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2008 và phương hướng hoạt động năm 2009 trên địa bàn tỉnh
3841/UBND-TH 31/12/2008 Về việc chuẩn bị nội dung thông qua kỳ họp HĐND tỉnh năm 2009
02/TB-UBND 02/01/2009 Thông báo về việc Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, treo Quốc kỳ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Sửu năm 2009
76/2008/QĐ-UBND 22/12/2008 Quyết định về việc quy định đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương
75/2008/QĐ-UBND 19/12/2008 Quyết định về việc tăng định mức phân bổ chi thường xuyên cho các cơ quan quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2009-2010