Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Văn bản QPPL và Chỉ đạo, điều hành > UBND tỉnh Bình Dương (227 văn bản)
30/2009/QĐ-UBND 14/05/2009 Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử Công báo tỉnh Bình Dương
27/2009/QĐ-UBND 11/05/2009 Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
2285/QĐ-UBND 04/06/2009 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch Phòng, chống dịch cúm A (H1N1) trên địa bàn tỉnh Bình Dương
1480/UBND-TH 05/06/2009 Yêu cầu báo cáo 6 tháng đầu năm
181/TB-UBND 25/05/2009 Về Chương trình làm việc tháng 6/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh
152/TB-UBND 24/04/2009 Thông báo về Chương trình làm việc tháng 5/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh
10/CT-UBND 05/05/2009 Chỉ thị về việc Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2009
19/2009/QĐ-UBND 16/04/2009 Quyết định về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương
29/2008/NQ-HĐND7 17/12/2008 Nghị quyết về quy định chuẩn nghèo tỉnh Bình Dương giai đoạn 2009 - 2010
18/2009/QĐ-UBND 16/04/2009 Quyết định quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Bình Dương
15/2009/QĐ-UBND 15/04/2009 Quyết định về chế độ hỗ trợ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương và Trường Trung học cơ sở Chu Văn An
16/2009/QĐ-UBND 15/04/2009 Quyết định về chế độ hỗ trợ giáo viên và học sinh các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương
17/2009/QĐ-UBND 15/04/2009 Quyết định về chế độ khen thưởng học sinh trúng tuyển đại học đạt điểm cao và học sinh giỏi khối giáo dục chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương
14/2009/QĐ-UBND 14/04/2009 Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương
03/2009/QĐ-UBND 21/01/2009 Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Bình Dương