Năm học 2017-2018, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Văn bản QPPL và Chỉ đạo, điều hành > Ủy ban nhân dân tỉnh (207 văn bản)
435/TB-UBND 03/12/2009 Thông báo về việc viếng Nghĩa trang Liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2009) và nghỉ Tết Dương lịch 01/01/2010
4828/QĐ-UBND 11/11/2009 Quyết định ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Kết luận số 234-TB/TW ngày 01 tháng 4 năm 2009 của Bộ Chính trị về khoa học và công nghệ và nhiệm vụ, giải pháp phát triển khoa học và công nghệ từ nay đến năm 2020
3832/QĐ-UBND 26/08/2009 Quyết định về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương
2617/UBND-TH 08/09/2009 Yêu cầu báo cáo 9 tháng đầu năm 2009
2406/QĐ-UBND 16/06/2009 Quyết định về việc điều chỉnh Chương trình làm việc 6 tháng cuối năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh
51/2009/QĐ-UBND 28/07/2009 Quyết định về việc ban hành Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet trên địa bàn tỉnh Bình Dương
45/2009/QĐ-UBND 29/06/2009 Quyết định ban hành quy chế quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Dương
07/2009/CT-UBND 01/04/2009 Chỉ thị về đẩy mạnh triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương
36/2009/QĐ-UBND 08/06/2009 Quyết định về việc ban hành Quy định chế độ ưu đãi cán bộ, công chức, viên chức làm công tác công nghệ thông tin, viễn thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương
32/2009/QĐ-UBND 20/05/2009 Ban hành Quy chế hoạt động của Website tỉnh Bình Dương trên Internet
30/2009/QĐ-UBND 14/05/2009 Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử Công báo tỉnh Bình Dương
27/2009/QĐ-UBND 11/05/2009 Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
2285/QĐ-UBND 04/06/2009 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch Phòng, chống dịch cúm A (H1N1) trên địa bàn tỉnh Bình Dương
1480/UBND-TH 05/06/2009 Yêu cầu báo cáo 6 tháng đầu năm
181/TB-UBND 25/05/2009 Về Chương trình làm việc tháng 6/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh