Năm học 2015-2016, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương tiếp tục "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao, chất lượng bền vững" với khẩu hiệu hành động "Tận tâm, tận tuỵ, tận lực, tất cả vì học sinh thân yêu"
Biểu mẫu (4) Quyết định công nhận SKKN (5)
Văn bản SKKN (3)
Danh mục  


      
Năm ban hành
Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
775/BC-SGDĐT 26/05/2011 Báo cáo kết quả chấm xét sáng kiến kinh nghiệm năm học 2010 - 2011 
472/QĐ-SGDĐT 26/05/2011 Quyết định về việc công nhận sáng kiến kinh nghiệm của ngành giáo dục và đào tạo năm học 2010-2011 
18/10/2010 Mẫu Thống kê danh sách các đề tài, sáng kiến kinh nghiệm 
18/10/2010 Mẫu Phiếu chấm sáng kiến kinh nghiệm 
18/10/2010 Mẫu tờ trình về việc đề nghị chấm xét đề tài, sáng kiến kinh nghiệm 
1680/SGDĐT-VP 18/10/2010 Hướng dẫn và quy định việc thực hiện đề tài, sáng kiến kinh nghiệm trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương 
899/QĐ-SGDĐT-VP 09/06/2010 Quyết định về việc công nhận SKKN của ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2009-2010 
2166/QĐ-SGDĐT-VP 22/12/2009 Quyết định về việc công nhận bổ sung SKKN của ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2008-2009 
1431/QĐ-SGDĐT-VP 22/09/2009 Quyết định về việc công nhận SKKN của ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2008-2009 
1200/QĐ-SGDĐT 06/10/2008 Quyết định công nhận SKKN của ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2007 - 2008 
192 /SGD&ĐT-VP 28/02/2007 Hướng dẫn và quy định về thực hiện đề tài, SKKN trong ngành GD và ĐT tỉnh BD 
01/01/2007 Biểu mẫu SKKN