Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo về việc tổ chức Hội nghị giao ban lần 2 Vùng thi đua số 5 năm học 2008-2009

 
UBND TỈNH TÂY NINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_______________
Số: 348/TB-SGDĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
            Tây Ninh, ngày 02 tháng 03 năm 2009
 
 
THÔNG BÁO
Về việc tổ chức Hội nghị giao ban lần 2 Vùng thi đua số 5
Năm học 2008 - 2009
 
Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo,
- Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh Vùng thi đua số 5 (Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu).
 
Thực hiện Công văn số 1251/BGDĐT-VP ngày 27/02/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chuẩn bị và tổ chức Hội nghị giao ban lần 2 năm học 2008-2009; trên cơ sở Kế hoạch thi đua năm học của Vùng, qua trao đổi thống nhất với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương, Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh thông báo:
1. Các đơn vị gửi báo cáo theo yêu cầu công văn số 1251/BGDĐT-VP ngày 27/02/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (có công văn kèm theo) về Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh trước ngày 10.3.2009 (gửi kèm file văn bản phông chữ Unicode theo địa chỉ: vanphong.sotayninh@moet.edu.vn).
2. Dự kiến thời gian, địa điểm, nội dung tổ chức Hội nghị:
2.1 Hội nghị công tác thi đua:
2.1.1. Thời gian: 15g00 ngày 19.3.2009
2.1.2. Thành phần: Chánh văn phòng, Thường trực thi đua các Sở GD&ĐT
2.1.3 Nội dung: Kiểm điểm công tác thi đua giai đoạn 1 và thống nhất kế hoạch tổ chức các hoạt động thi đua từ nay đến cuối năm học.
2.2 Hội nghị giao ban lần 2:
2.2.1. Thời gian: 8g00 ngày 20.3.2009
2.2.2. Thành phần: Giám đốc, Chủ tịch công đoàn ngành, Chánh thanh tra, Chánh văn phòng, Thường trực thi đua các Sở GD&ĐT
2.1.3. Các nội dung chính:
- Phát biểu khai mạc của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Báo cáo kết quả thực hiện 5 nhiệm vụ năm học 2008- 2009 của Vùng thi đua số 5 (Sở GD&ĐT Tây Ninh báo cáo)
- Phát biểu của lãnh đạo các Sở Giáo dục và Đào tạo
- Phát biểu của các đại biểu
- Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo kết luận
Trân trọng ./.
 
Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT (để b/c);
- Các Sở GD&ĐT vùng 5;
- Lưu: VT, VP.
TRƯỞNG VÙNG
GIÁM ĐỐC SỞ GD&ĐT TÂY NINH
(Đã ký)
Võ Hiền Phương
 

Ghi chú 348/TB-SGDĐT
Ngày ban hành 02/03/2009
Người ký Giám đốc Võ Hiền Phương
Cơ quan ban hành Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh
Tập tin đính kèm
348-TB-SGDDT.pdf