Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Về việc cấm sử dụng pháo và cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả “đèn trời”

         UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                   ___________                                                     _______________________
              Số:  43/SGDĐT-VP                                        Bình Dương, ngày 13 tháng 01 năm 2012
V/v cấm sử dụng pháo và cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả “đèn trời”
 

Kính gửi:
 
- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã;
- Các trường trung học phổ thông;
- Các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp;
- Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, các Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Kỹ thuật - Hướng nghiệp huyện, thị xã;
- Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Bình Dương.
 

Căn cứ công văn số 34/UBND-NC ngày 06/01/2012 của UBND tỉnh Bình Dương về việc tăng cường việc quản lý, sử dụng pháo và cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả “đèn trời”; nhằm đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nêu trên phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:
1.       Tổ chức tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, giáo viên, nhân viên, đặc biệt là học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm túc các quy định về cấm sử dụng pháo các loại; cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, đốt và thả “đèn trời”.
2.       Trường hợp phát hiện các hành vi nêu trên vượt quá thẩm quyền giải quyết, yêu cầu Thủ trưởng đơn vị lập tức báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo và chính quyền địa phương để cùng phối hợp giải quyết.
3.       Đưa nội dung này vào làm tiêu chuẩn để xét hạnh kiểm, đánh giá thi đua khen thưởng cuối năm học 2011-2012 của cá nhân và tập thể.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị phổ biến rộng rãi, nghiêm túc quán triệt tinh thần công văn này trong toàn đơn vị và báo cáo nhanh tình hình thực hiện trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012 về Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo thông qua e-mail: vanphong@sgdbinhduong.edu.vn gửi trước hoặc trong ngày 31/01/2012 để tổng hợp báo cáo nhanh cho UBND tỉnh./.
 

Nơi nhận:
-    Như trên;
-    Ban Giám đốc;
-    Website Sở GDĐT;
-    Lưu: VT, VP, D.55.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
(Đã ký)
 
Trần Hiếu

 

Ghi chú 43/SGDĐT-VP
Ngày ban hành 13/01/2012
Người ký Phó Giám đốc Trần Hiếu
Cơ quan ban hành Sở Giáo dục và Đào tạo