Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo lịch học đợt 2 và danh sách hai lớp IELTS tại Đại Học Quốc Tế Miền Đông

 
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_______________
Số: 1318/SGDĐT-TrH-TX
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
           Bình Dương, ngày 26 tháng 8 năm 2011
V/v thông báo lịch học đợt 2 và danh sách hai lớp IELTS tại Đại Học Quốc Tế Miền Đông
 
 
Kính gửi:

- Các trường trung học phổ thông;
- Trường THCS Chu Văn An;
- Trường Tiểu học Định Hòa- TX Thủ Dầu Một.
 
Căn cứ vào kết quả thi của lớp IELTS tại Trường Đại học Quốc Tế Miền Đông , Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo lịch học đợt 2 và danh sách lớp (Đính kèm) đến các trường THPT, THCS và Tiểu học:
Lịch học:
 
Stt
Ngày bắt đầu học
( Đợt 2)
Ngày học
Thời gian học
Nhóm
1
6-9-2011
Thứ Hai và
Thứ Tư
SÁNG
Từ 8 g 30
đến 11 g 30
GROUP 1
 
2
Thứ Hai và
Thứ Tư
CHIỀU
Từ 13 g 30
đến 16 g 30
GROUP 2
 Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Trường THPT, THCS, Tiểu học thông báo lịch học và danh sách từng lớp học đến giáo viên và chủ động sắp xếp thời gian thích hợp để tất cả giáo viên tiếp tục tham gia bồi dưỡng tiếng Anh (đợt 2)đạt mức IELTS 6.0 ./.
 
Nơi nhận:
- Như trên; 
-Website Sở;
- Ban Giám đốc Sở GD & ĐT;
- Phòng GDĐT thị xã Thủ Dầu Một ; 
- Lưu VP, TrH – TX, Tm 40
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Đặng Thành Sang
 

Ghi chú 1318/SGDĐT-TrH-TX
Ngày ban hành 26/08/2011
Người ký Phó Giám đốc Đặng Thành Sang
Cơ quan ban hành Sở Giáo dục và Đào tạo
Tập tin đính kèm
1318-SGDDT-TrH-TX.doc