Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Hướng dẫn chuẩn bị khai giảng năm học 2011-2012


      
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               ______________                                            ________________________

            Số: 1188/HD-SGDĐT                                  Bình Dương, ngày 04 tháng 8 năm 2011

 

HƯỚNG DẪN

Chuẩn bị khai giảng năm học 2011-2012

__________________

Thực hiện Quyết định số 2094/QĐ-BGDĐT ngày 20/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo và Quyết định số 2008/QĐ-UBND ngày 13/7/2011 của UBND tỉnh Bình Dương về kế hoạch thời gian năm học 2011-2012 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Để ngày khai trường thật sự trở thành ngày hội “Toàn dân đưa trẻ đến trường”, đồng thời tạo không khí phấn khởi vào đầu năm học mới, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị, trường học thực hiện một số nội dung sau đây:

1.     Công tác chuẩn bị cho khai giảng:

-        Tổ chức chu đáo công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo.

-        Kiểm tra, tu sửa và hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ năm học mới; đối với những trường đang xây dựng phải có kế hoạch che chắn, thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn, không ảnh hưởng đến môi trường dạy và học; tu sửa cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; học sinh đảm bảo đủ sách giáo khoa và các phương tiện dụng cụ thiết yếu phục vụ học tập; hoàn thành việc phân công chuyên môn, xây dựng kế hoạch năm học mới, xây dựng thời khóa biểu; ổn định công tác tổ chức lớp,… bảo đảm phục vụ yêu cầu giảng dạy, học tập trong trường học.

-        Công khai các khoản thu của học sinh: Học phí, phí bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm y tế học sinh,…

-        Mời lãnh đạo các ban ngành, chính quyền địa phương đến dự khai giảng.

-        Chuẩn bị tổ chức “Lễ hội khai trường” (Phần “Lễ” trang trọng, đầy đủ các nội dung; phần “Hội” với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, vui chơi với các trò chơi dân gian,… và xem đây là nội dung quan trọng trong chương trình “Lễ hội khai trường” để khai giảng năm học mới).

2.     Ngày tựu trường, ngày bắt đầu học và tổ chức ngày khai trường:

2.1.     Ngày tựu trường:

-          Đối với các cấp tiểu học, THCS, THPT tựu trường ngày 15/8/2011. Riêng đối với khối lớp 12 tựu trường ngày 08/8/2011.

-          Đối với ngành học mầm non và các cấp THCS, THPT thuộc hệ thống giáo dục thường xuyên tựu trường ngày 22/8/2011.

2.2.     Ngày bắt đầu học:

-          Đối với các cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông bắt đầu học ngày 22/8/2011. Riêng đối với khối lớp 12 bắt đầu học ngày 15/8/2011.

-          Đối với các cấp THCS, THPT thuộc hệ thống giáo dục thường xuyên bắt đầu học ngày 29/8/2011.

-          Đối với ngành học mầm non ngày 05/9/2011.

2.3.     Tổ chức ngày khai trường: Năm học 2011-2012 các đơn vị, trường học tổ chức “Lễ hội khai trường” vào lúc 7 giờ 30' thứ Hai ngày 05/9/2011.

3.     Chương trình ngày “Lễ hội khai trường”:

3.1.     Phần lễ:

-       Ổn định tổ chức.

-       Nghi thức chào cờ.

-       Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

-       Tổ chức đón học sinh các lớp đầu cấp.

-       Đọc thư của Chủ tịch nước (nếu có).

-       Hiệu trưởng báo cáo tóm tắt thành tích năm học 2010-2011, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2011-2012 của đơn vị (nội dung ngắn gọn).

-       Đại diện học sinh phát biểu cảm tưởng và hứa quyết tâm thi đua “Học tập tốt và rèn luyện đạo đức tốt”.

-       Phát biểu của đại diện cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương.

-       Hiệu trưởng đánh hồi trống khai trường.

-       Hiệu trưởng tuyên bố kết thúc phần Lễ khai giảng, chuyển sang phần Hội (Theo chương trình nhà trường đã chuẩn bị).

3.2.     Phần hội:

-       Các đơn vị, trường học tổ chức cho học sinh các lớp tham gia phần “Hội” với các hình thức phong phú, sinh động tùy theo tình hình thực tế của đơn vị thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao như: sinh hoạt truyền thống, giao lưu giữa các thế hệ học sinh, biểu diễn văn nghệ dưới sân trường, tổ chức các trò chơi dân gian,… nhằm mục đích cho thầy cô và học sinh thực sự vui tươi, phấn khởi trong ngày khai trường để bước vào năm học mới.

(Lưu ý: Việc phân bố thời gian phần “Lễ” là 45 phút, thời gian còn lại là phần “Hội”. Ban Giám hiệu và các Đoàn thể trong nhà trường phải phối, kết hợp chặt chẽ trong việc xây dựng kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện. Kinh phí tổ chức: Ngoài nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp; các đơn vị, trường học tham mưu với Ban đại diện cha mẹ học sinh hỗ trợ thêm từ nguồn quỹ của Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường).

Sau ngày khai trường, Thủ trưởng các đơn vị, trường học lập báo cáo kết quả ngày khai trường và những ngày sau đó về: Công tác tổ chức “lễ hội khai trường” (Ưu điểm, hạn chế, bài học kinh nghiệm, kiến nghị…), tình hình về số lớp học, số lượng học sinh toàn trường, số học sinh nghỉ bỏ học (lý do), số giáo viên không lên lớp theo thời khóa biểu quy định (lý do)”, những vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh…) gửi về Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo theo địa chỉ hộp thư điện tử: vanphongsgdbd@gmail.com, trước ngày 09/9/2011 để Sở tổng hợp báo cáo đầu năm học 2011-2012 trình Bộ Giáo dục Đào tạo và UBND tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị, trường học thực hiện nghiêm túc các nội dung đã chỉ đạo. Nếu có gì vướng mắc, các đơn vị, trường học liên hệ với Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo để phối hợp giải quyết.

Đơn vị, trường học nào không chấp hành nghiêm việc báo cáo với đầy đủ các nội dung và đúng thời gian theo qui định, Sở sẽ gửi giấy báo về kiểm điểm lãnh đạo các đơn vị, trường học./.

 

Nơi nhận:

-    VP Bộ GD&ĐT;

-    VP Tỉnh ủy;

-    VP UBND tỉnh;

-    Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

-    Ban VHXH-HĐND tỉnh;

-    Ông Huỳnh Văn Nhị

   Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

-    Ban Giám đốc Sở;

-    Công đoàn ngành;

-    Các phòng ban Sở;

-    Các phòng GDĐT;

-    Các trường THPT;

-    Các trung tâm trực thuộc;

-    Lưu: VT, VP, D.70.

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Trần Trọng Hoàng

 

Ghi chú 1188/HD-SGDĐT
Ngày ban hành 04/08/2011
Người ký Chánh Văn phòng Trần Trọng Hoàng
Cơ quan ban hành Sở Giáo dục và Đào tạo
Tập tin đính kèm
1188-HD-SGDDT.doc