Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông tư quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin sản xuất trong nước bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc vốn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước

 
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
______________________________
Số: 42/2009/TT-BTTTT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________________________
              Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2009
 
 
THÔNG TƯ
Quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm các sản phẩm cộng nghệ
thông tin sản xuất trong nước bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước
hoặc vốn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước
_________________________
BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Quyết định số 169/2006/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin của các cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và Quyết định số 223/2006/QĐ-TTg ngày 04 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng chính phủ về việc sửa đổi một số điều của quyết định 169/2006/QĐ-TTg;
 Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin,
 
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Thông tư này quy định Danh mục và tiêu chí xác định sản phẩm công nghệ thông tin sản xuất trong nước được ưu tiên đầu tư, mua sắm bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc vốn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.
Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, các tổ chức, chính trị-xã hội, các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang (sau đây gọi là đơn vị chủ trì đầu tư, mua sắm).
Điều 2. Danh mục và tiêu chí xác định các sản phẩm công nghệ thông tin sản xuất trong nước được ưu tiên đầu tư, mua sắm
Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.
 
Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- VP Chính phủ;
- VP Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;
- VP Quốc hội;
- VP Chủ tịch nước;
- Ban Chỉ đạo quốc gia về CNTT;
- Ban chỉ đạo CNTT của cơ quan Đảng;
- Tòa án Nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Đơn vị chuyên  trách về CNTT của các Bộ, cơ quan
 ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Các Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TTĐT CP, Công báo;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Website Bộ TT&TT;
- Lưu: VT,CNTT.
BỘ TRƯỞNG
(Đã ký)
Lê Doãn Hợp
 

Ghi chú 42/2009/TT-BTTTT
Ngày ban hành 30/12/2009
Người ký Bộ trưởng Lê Doãn Hợp
Cơ quan ban hành Bộ Thong tin và Truyền thông
Tập tin đính kèm
42-2009-TT-BTTTT.pdf