Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Hướng dẫn Kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2009

       UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                ____________                                               ________________________

            Số: 1579/HD-SGDĐT                                  Thủ Dầu Một, ngày 08 tháng 10 năm 2009

 

 

HƯỚNG DẪN

Kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2009

_________________

 

Nhằm thực hiện Chỉ thị số 4899/CT-BGDĐT ngày 04/8/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2009-2010, trong đó Bộ Giáo dục và Đào tạo có chỉ đạo mỗi địa phương (tỉnh, huyện) tuyên dương, khen thưởng 01 thầy giáo và 01 cô giáo được học sinh yêu quý nhất do học sinh và các tổ chức xã hội, các cựu học sinh tôn vinh;

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục và thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, tổ chức thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chỉ thị của UBND tỉnh Bình Dương về các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2009-2010 nhằm thực hiện tốt chủ đề “Năm học đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”.

Nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2009, toàn ngành ôn lại truyền thống tốt đẹp của giáo chức Việt Nam, ghi nhận công lao của các thầy giáo, cô giáo trong toàn ngành đã tận tụy lao động sáng tạo, cống hiến cho sự nghiệp giáo dục đào tạo trong thời gian qua. Trên tinh thần đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương đề nghị các đơn vị trường học tổ chức các hoạt động chào mừng tiến tới kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam như sau:

-      Lập thành tích xuất sắc chào mừng ngày 20/11, các nhà trường, các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh cần tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, thực hiện có hiệu quả trong đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục, tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, coi trọng việc đánh giá đúng thực chất chất lượng giáo dục; các trường cần có kế hoạch tổ chức cho học sinh, giáo viên tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi trong trường, liên trường, giao hữu giữa các đơn vị.

-      Mỗi đơn vị, trường học cụ thể hóa thành chương trình hành động nhằm tiếp tục thực hiện Chỉ thị 06 về học tập tấm gương đạo đức của Bác Hồ và thực hiện quyết định số 16/2008/QÐ-BGDÐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, viên chức phải là một tấm gương về đạo đức và tự học, luôn rèn luyện tư cách, phẩm chất đạo đức nhà giáo, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng. Đối với học sinh, sinh viên triển khai các hoạt động theo chủ đề “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Từng trường học căn cứ vào thực tiễn xây dựng chuẩn mực nhà giáo và học sinh trong trường học.

-      Các đơn vị cần thực hiện nghiêm túc hướng dẫn liên tịch số 1571/LT-SGDĐT-CĐGD ngày 06/10/2009 của Sở Giáo dục Đào tạo và Công đoàn ngành giáo dục về suy tôn nhà giáo được yêu quý nhất nhân kỷ niệm 27 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Đồng thời, thực hiện tốt công tác tuyên truyền để nhân dân, phụ huynh học sinh, các lực lượng xã hội nhận thức đầy đủ về truyền thống tốt đẹp của nhân dân đối với các thầy giáo, cô giáo. Phối hợp chặt chẽ giữa chuyên môn với công đoàn để chăm lo đời sống đội ngũ giáo viên, quan tâm các giáo viên lão thành đã nghỉ hưu, thể hiện nhớ ơn người đi trước, quan tâm đến các đối tượng trong và ngoài ngành đã có công lao đóng góp cho phát triển giáo dục của địa phương.

-      Các đơn vị, các trường cần rà soát việc thực hiện chế độ chính sách về tiền lương, tiền thưởng,… có biện pháp giải quyết kịp thời những vướng mắc về chế độ chính sách cho giáo viên, nhất là đối với cán bộ giáo viên vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; tuyệt đối không được vận động học sinh và phụ huynh học sinh tặng quà biếu cho thầy cô giáo nhân ngày 20/11 dẫn đến để xảy ra các dư luận không tốt, làm ảnh hưởng đến uy tín của nhà giáo.

-      Căn cứ theo tinh thần Quyết định số 167/HĐBT ngày 28/9/1982 của Hội đồng Bộ trưởng về ngày Nhà giáo Việt Nam, các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã tham mưu UBND huyện, thị xã tổ chức họp mặt 20/11. Việc tổ chức ngày 20/11 cần được thực hiện tiết kiệm nhưng trang trọng, có nội dung kỷ niệm sâu sắc về người thầy để ôn lại truyền thống của ngành giáo dục và đào tạo với sự nghiệp phát triển giáo dục tại địa phương, tại trường và tôn vinh các thầy giáo, cô giáo được yêu quý, tuyên dương khen thưởng các thầy, cô giáo tiêu biểu đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2008-2009. Các đơn vị, các trường được phép cho học sinh nghỉ học trong ngày 20/11/2009 để họp mặt chung vui cùng với thầy, cô giáo. Riêng Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức họp mặt vào ngày 18/11/2009.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị, trường học tổ chức triển khai tốt các nội dung trên đến toàn thể cán bộ, giáo viên, viên chức trong đơn vị.  Sau 20/11, các đơn vị, trường học báo cáo nhanh kết quả tổ chức kỷ niệm về Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 27/11/2009 để tổng hợp kết quả báo cáo cấp trên theo quy định./.

 

Nơi nhận:

-  VP. Bộ GDĐT;

-  Văn phòng Tỉnh ủy;

-  Văn phòng UBND tỉnh;

-  Ban Tuyên giáo;

-  Ông Nguyễn Văn Hiệp

   Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

-  UBND huyện, thị xã;

-  Ban Giám đốc;

-  Các trường THPT (để thực hiện);

-  Các phòng GDĐT (để thực hiện);

-  Các Trung tâm trực thuộc (để thực hiện);

-  Các trường TCCN (để thực hiện);

-  VP CĐN, các phòng Sở;

-  Lưu: VT, VP, D.60.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

Trần Hiếu

 

Ghi chú 1579/HD-SGDDT
Ngày ban hành 08/10/2009
Người ký Phó Giám đốc Trần Hiếu
Cơ quan ban hành Sở Giáo dục và Đào tạo
Tập tin đính kèm
1579-HD-SGDDT.pdf