Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Nghị quyết ban hành quy định phân cấp tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Dương


     Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm./.
    

Ghi chú 02/2018/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/07/2018
Người ký Chủ tịch Phạm Văn Cành
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Tập tin đính kèm
02-2018-NQ-HDND.pdf