Năm học 2018-2019, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bình Dương thời kỳ ổn định ngân sách năm 2017-2020

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Ghi chú 50/2016/NQ-HĐND9
Ngày ban hành 16/12/2016
Người ký Chủ tịch Phạm Văn Cành
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh