"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Thông báo các môn thi của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2011-2012
 
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_______________
Số: 608/SGDĐT-KTQLCLGD
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
          Bình Dương, ngày 10 tháng 05 năm 2011
V/v thông báo các môn thi của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2011-2012.
 
 
Kính gửi:

- Các Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện, thị xã.
- Các trường THPT;
- Các trường THCS trong tỉnh.
 
Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo các môn thi của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2011-2012 như sau:
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2011-2012 được tổ chức vào các ngày 28, 29 và 30 tháng 6 năm 2011 với các môn thi bắt buộc:
1. Thi tuyển vào lớp 10 THPT chuyên
Thi  các môn: Ngữ văn, Toán, Địa lý, Tiếng Anh môn chuyên.
2. Thi tuyển vào lớp 10 các trường THPT trong tỉnh
Thi các môn: Ngữ văn, Toán, Địa lýTiếng Anh nhiệm ý.
3. Hình thức thi
Các môn thi theo hình thức tự luận, riêng môn Tiếng Anh thi theo hình thức kết hợp tự luận với trắc nghiệm khách quan.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thông báo nội dung trên đến giáo viên, phụ huynh học sinh và học sinh khối lớp 9 biết để thực hiện ôn tập, chuẩn bị tốt kiến thức cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2011-2012.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Khảo thí.Tt45
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Dương Thế Phương
 
Tải công văn 608/SGDĐT-KTQLCLGD tại đây
Trở về