"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Thông báo ngày thi cán bộ, giáo viên thưviện giỏi vòng tỉnh bậc Tiểu học năm 2011
 
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_______________
Số: 536/SGDĐT-TVTB-CNTT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
          Bình Dương, ngày 27 tháng 4 năm 2011
V/v thông báo ngày thi cán bộ, giáo viên thưviện giỏi vòng tỉnh bậc Tiểu học năm 2011
 
 
Kính gửi:
Các phòng GD&ĐT huyện, thị xã.
 
Thực hiện theo kế hoạch năm học 2010-2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo;
Thực hiện theo công văn số 2302/SGDĐT-TVTB-CNTT ngày 21/12/2010 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức hội thi về công tác thư viện thiết bị năm 2011;
Nay Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo ngày thi cán bộ, giáo viên thư viện giỏi vòng tỉnh bậc tiểu học năm 2011 như sau:
A - Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự hội thi:
I. Thời gian thi: Vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 5 năm 2011.
II. Địa điểm: Tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương.
III. Thành phần tham dự Hội thi cấp tỉnh: Mỗi phòng GD&ĐT chọn 03 (ba) cán bộ, giáo viên thư viện bậc Tiểu học xuất sắc của Hội thi vòng Huyện, thị.
Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc Sở;
- Phòng GDTH, KHTC
- Lưu: VT, TVTB-CNTT
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Dương Thế Phương
 
Tải công văn 536/SGDĐT-TVTB-CNTT tại đây
Trở về