"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Tổ chức Tổng kết Hội thi GVDG – Giải thưởng Võ Minh Đức năm học 2010-2011
 
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_______________
Số: 549/SGDĐT-TrH-TX
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
            Bình Dương, ngày 28 tháng 4 năm 2011
V/v tổ chức Tổng kết Hội thi GVDG – Giải thưởng Võ Minh Đức năm học 2010-2011
 
 
Kính gửi:

- Trưởng phòng GD&ĐT huyện, thị;
- Hiệu trưởng các trường THPT;
- Hiệu trưởng các trường TCCN trong tỉnh.
 
Thực hiện kế hoạch số 2154/SGDĐT- TrH-TX nagỳ 7/12/2010 về việc Tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp, các ngành – Giải thưởng Võ Minh Đức năm học 2010-2011;
Nay sở GD và ĐT tổ chức tổng kết phát thưởng Hội thi GVDG - Giải thưởng Võ Minh Đức năm học 2010-2011, cụ thể như sau:
1.Thành phần tham dự:
- Tất cả giáo viên đạt giải nhất, nhì, ba và khuyến khích của Hội thi.
- Đại diện lãnh đạo Phòng GD&ĐT, BGH các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, GDCN có giáo viên đạt giải nhất, nhì, ba và khuyến khích của Hội thi.
2. Thời gian: 8g30 ngày 06/05/2011.
3. Địa điểm: Hội trường Sở GD&ĐT.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc Sở;
- Website Sở;
- Lưu: VT, TrH-TX, Tm65
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Đặng Thành Sang
 
Tải công văn 549/SGDĐT-TrH-TX tại đây.
Trở về