Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo hủy kết quả tuyển dụng đối với thí sinh sử dụng chứng chỉ không đúng quy định để tham gia kỳ tuyển dụng viên chức ngành GDĐT tỉnh Bình Dương năm học 2020-2021

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 3772/QĐ-UBND ngày 11/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc hủy kết quả tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2020-2021;

Căn cứ Công văn số 2089/ĐHSPHN-ĐTBDTX ngày 25/9/2020 của Trường Đại học sư phạm Hà Nội về việc xác minh tính xác thực của chứng chỉ.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương thông báo công khai thông tin như sau:

Hủy kết quả tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2020-2021 đối với cá nhân sau:

Họ và tên: Trương Tùng Dương;

Giới tính: Nam;

Ngày sinh: 13/4/1994;

Tốt nghiệp Trường Đại học Tây Bắc, chuyên ngành sư phạm Ngữ văn;

Đã trúng tuyển giáo viên dạy môn Ngữ văn cấp THCS kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2020-2021.

Lý do hủy kết quả tuyển dụng: Sử dụng chứng chỉ Tin học, chứng chỉ tiếng Anh không đúng quy định.

Ông Trương Tùng Dương sẽ không được đăng ký dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức tiếp theo của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương trân trọng thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan được biết và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

Trở về