Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo v/v Thanh tra chuyên ngành Phòng GDĐT Bắc Tân Uyên
  Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm./.
Tập tin đính kèm
60_TB_TTr.pdf
Trở về