Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hồng Sáng tại cuộc họp Tổng kết năm học 2019-2020 và Dự thảo triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với giáo dục trung học và giáo dục thường xuyên

    Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm./.
   
Tập tin đính kèm
1796-TB-SGDDT.pdf
Trở về