Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
BTC giải Cầu lông năm 2020 thay đổi thời gian họp kỹ thuật, bốc thăm, họp BTC và tập huấn trọng tài

Thời gian họp và tập huấn có thay đổi so với Quyết định số 1914/QĐ-SGDĐT ngày 12/10/2020 về việc thành lập Ban tổ chức giải Cầu lông ngành GDĐT tỉnh Bình Dương năm 2020 và Quyết định số 1915/QĐ-SGDĐT ngày 12/10/2020 về việc thành lập Tổ trọng tài điều hành giải Cầu lông ngành GDĐT năm 2020.


Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Trở về