"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Thông báo kết quả Kỳ thi Olympic HSG Tiếng Việt – Ngữ văn THCS, THPT – Giải thưởng Sao Khuê lần thứ I năm 2011 và kế hoạch tổ chức lễ Tổng kết phát giải
 
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_______________
Số: 306/SGDĐT-TrH-TX
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
            Bình Dương, ngày 15 tháng 3 năm 2011
V/v thông báo kết quả Kỳ thi Olympic HSG Tiếng Việt – Ngữ văn THCS, THPT – Giải thưởng Sao Khuê lần thứ I năm 2011 và kế hoạch tổ chức lễ Tổng kết phát giải
 
 
Kính gửi:

- Trưởng phòng GD&ĐT huyện, thị;
- Hiệu trưởng các trường THPT.
 
Thực hiện Công văn số 1723/SGDĐT-TrH-TX ngày 22/10/2010 và công văn số 144/SGDĐT-TrH-TX nagỳ 15/02/2011 về việc tổ chức Kỳ thi Olympic HSG Tiếng Việt – Ngữ văn THCS, THPT – Giải thưởng Sao Khuê lần thứ I năm 2011;
Căn cứ vào kết quả chấm thi của Ban Giám khảo Kỳ thi;
Sở GD&ĐT công bố danh sách học sinh đạt giải Kỳ thi cấp THCS, THPT và kế hoạch tổ chức Lễ Tổng kết phát giải các cấp TH, THCS và THPT như sau:
I. Danh sách học sinh đạt giải cấp THCS và THPT:
(Danh sách kèm theo)
II. Tổ chức lễ Tổng kết phát giải các cấp TH, THCS và THPT:
1. Thành phần tham dự:
- Đại diện lãnh đạo các phòng GD&ĐT huyện, thị; đại diện BGH các trường TH, THCS, THPT có thí sinh đạy giải huy chương vàng, bạc, đồng;
- Tất cả các thí sinh đạt giải huy chương vàng, bạc và đồng của kỳ thi cấp TH, THCS và THPT .
- Mỗi trường TH, THCS, THPT có thí sinh đạy giải huy chương vàng, bạc, đồng chọn 4 học sinh dự khán buổi Lễ tổng kết.
2. Thời gian: 8g30 ngày thứ tư 06/4/2011
3. Địa điểm: Hội trường Sở GD&ĐT.
4. Các thí sinh sau tiếp tục rèn luyện để thực hiện lại bài dự thi của mình (ở vòng 2) trong buổi Lễ tổng kết phát giải:
 
STT
Họ tên
Khối
Học snh trường
1
Nguyễn Minh Nguyệt
4
TH Nguyễn Du – TDM
2
Võ Hoàng Ngọc Thảo
8
THCS Trịnh Hoài Đức – TA
3
Sơn Thanh Thảo
10
THPT Võ Minh Đức
4
Tôn Nữ Hà Nhi
11
THPT Võ Minh Đức
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc Sở;
- Phòng GDTH;
- Lưu: VT, TrH-TX, Sn45
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Đặng Thành Sang
 
Tải công văn 306/SGDĐT-TrH-TX và danh sách học sinh đạt giải tại đây.
Trở về