Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo đối với thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tình Bình Dương năm học 2020-2021

Căn cứ Công văn số 3552/UBND-VX ngày 27/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc thực hiện công tác phòng, chống Covid-19 theo Thông báo số 253/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ,

Hội đồng Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2020-2021 đề nghị tất cả các thí sinh đăng ký dự tuyển tham dự kiểm tra, sát hạch ngày 01/8/2020, ngày 03/8/2020, ngày 04/8/2020 phải thực hiện nghiêm túc quy định về phòng, chống dịch Covid-19; đặc biệt là những thí sinh đăng ký dự tuyển đến từ những tỉnh, thành phố có người mắc bệnh Covid-19, thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi phải thực hiện khai báo y tế và cách ly y tế theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Hội đồng Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương trân trọng thông báo./.

Trở về