Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự kiểm tra, sát hạch kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2020 - 2021

Căn cứ Kế hoạch số 2017/KH-UBND ngày 27/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2020 - 2021;

Căn cứ Thông báo số 669/TB-SGDĐT ngày 04/5/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2020 - 2021;

Căn cứ kết quả cuộc họp Hội đồng Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2020 - 2021 ngày 20/7/2020.

Hội đồng Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2020 - 2021 thông báo kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của thí sinh dự tuyển và triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự kiểm tra, sát hạch kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2020 - 2021 như sau:

1. Kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của thí sinh đăng ký dự tuyển

- Tổng số thí sinh đăng ký dự tuyển: 1.340 thí sinh.

- Tổng số thí sinh không đủ điều kiện tham dự kiểm tra, sát hạch: 61 thí sinh.

- Tổng số thí sinh đủ điều kiện tham dự kiểm tra, sát hạch: 1.279 thí sinh.

Hội đồng Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2020 - 2021 đã gửi thông báo kết quả cụ thể từng trường hợp qua địa chỉ hộp thư điện tử (email) do thí sinh cung cấp; thí sinh tra cứu kết quả trên cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương tại địa chỉ http://sgdbinhduong.edu.vn

2. Đối tượng, thời gian, địa điểm kiểm tra, sát hạch

a) Đối tượng

- Kiểm tra, sát hạch về kiến thức chung: gồm tất cả các thí sinh đủ điều kiện tham dự kiểm tra, sát hạch (1.279 thí sinh).

- Kiểm tra, sát hạch về chuyên môn, nghiệp vụ: gồm tất cả các thí sinh đủ điều kiện tham dự kiểm tra, sát hạch có đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm là giáo viên (1.231 thí sinh).

Lưu ý: Thí sinh sẽ tham dự kiểm tra, sát hạch nội dung kiến thức ở cấp học cao nhất theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển của thí sinh (nếu thí sinh có đăng ký dự tuyển ở 02 cấp học).

b) Thời gian

- Kiểm tra, sát hạch về kiến thức chung: ngày 01/8/2020 (thứ Bảy).

- Kiểm tra, sát hạch về chuyên môn, nghiệp vụ: ngày 03/8/2020 (thứ Hai) và ngày 04/8/2020 (thứ Ba).

Buổi sáng: bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút.

Buổi chiều: bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút.

Thời gian kiểm tra, sát hạch cụ thể của từng thí sinh kèm theo danh sách thông báo, thí sinh tra cứu trên cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương tại địa chỉ http://sgdbinhduong.edu.vn

c) Địa điểm

Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Bình Dương (đường 30/4, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

3. Nội dung, cách thức thực hiện kiểm tra, sát hạch

Thực hiện theo nội dung thông báo được đăng tải ngày 02/6/2020 trên cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương về việc thông báo nội dung, cách thức thực hiện kiểm tra, sát hạch đối với người dự tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2020 - 2021.

4. Yêu cầu đối với thí sinh tham dự kiểm tra, sát hạch

Thực hiện theo đúng “Nội quy kỳ tuyển dụng công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức” được ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (kèm theo).

Hội đồng Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương thông báo đến thí sinh đăng ký dự tuyển năm học 2020 - 2021 được biết, đề nghị tất cả các thí sinh đủ điều kiện tham dự kiểm tra, sát hạch có mặt theo đúng thời gian, địa điểm theo quy định./.

 

Thí sinh tra cứu kết quả đủ điều kiện tham dự kiểm tra, sát hạch tại địa chỉ http://sgdbinhduong.edu.vn/Tracuudiem/Cackithikhac.aspx

Trở về