"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Thông báo Về việc treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương


       
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  ___________                                              ________________________

              Số: 429/TB-SGDĐT                                  Bình Dương, ngày 01 tháng 4 năm 2011

 

THÔNG BÁO

Về việc treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

_________________________

Căn cứ Thông báo số 68/TB-UBND ngày 29/3/20 của UBND tỉnh Bình Dương về việc về việc treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Sở Giáo dục Đào tạo Bình Dương thông báo đến các đơn vị một số nội dung sau:

1. Về treo Quốc kỳ:

Tất cả các cơ sở giáo dục, đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh Bình Dương phải treo cờ Tổ quốc theo quy định trong 01 ngày: Ngày 12/4/2011 (nhằm ngày mùng 10 tháng 3 năm Tân Mão).

2. Về nghỉ lễ:

- Các đơn vị, trường học thực hiện lịch nghỉ cố định hai ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần thì cán bộ, giáo viên làm việc hoán đổi vào thứ Bảy ngày 09/4/2011 để nghỉ thứ Hai ngày 11/4/2011 (tức được nghỉ lễ trong 03 ngày: Từ 10/4/2011 đến hết ngày 12/4/2011).

- Các đơn vị, trường học không thực hiện nghỉ cố định hai ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần thì được nghỉ lễ 01 ngày: Ngày 12/4/2011 và không áp dụng việc hoán đổi ngày nghỉ nêu trên.

3. Công tác bảo vệ an toàn các ngày nghỉ:

Các đơn vị, trường học phải đảm bảo giữ gìn an toàn đơn vị mình trong thời gian trước, trong và sau ngày nghỉ lễ, cụ thể:

Tiến hành vệ sinh trường lớp; tổ chức sinh hoạt quán triệt cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về các quy định của Nhà nước trong thời gian nghỉ lễ, nhất là phải đảm bảo an toàn về mọi mặt.

Tăng cường bố trí lực lượng trực, bảo vệ cơ sở vật chất, các tài sản của cơ quan, đơn vị, trường học nghiêm túc 24/24 giờ vào các ngày nghỉ. Phối hợp chặt chẽ với công an địa phương để có các biện pháp cần thiết để xử lý kịp thời và đảm bảo an toàn tuyệt đối về cơ sở vật chất, trang thiết bị,... cho đơn vị. Lịch phân công trực của đơn vị gửi cơ quan công an địa phương biết để phối hợp.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục, đơn vị, trường học thực hiện tốt tinh thần thông báo này.

 

Nơi nhận:

-    Ban Giám đốc;

-    Công đoàn ngành;

-    Các phòng, ban Sở;

-    Các Phòng GDĐT huyện, thị;

-    Các trường THPT;

-    Các TTGDTX-KT-HN;

-    Các trường TCCN;

-    Lưu: VT, VP, C.72.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Trần Hiếu

Trở về