Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo gia hạn thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức ngành GDĐT tỉnh Bình Dương năm học 2020-2021

Căn cứ Kế hoạch số 2017/KH-UBND ngày 27/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2020-2021;

Căn cứ Công văn số 2877/UBND-VX ngày 19/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc kéo dài thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2020-2021;

Căn cứ Thông báo số 669/TB-SGDĐT ngày 04/5/2020 của Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2020-2021.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương thông báo như sau:

- Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương tiếp tục nhận Phiếu đăng ký dự tuyển từ ngày 24/6/2020 đến 16 giờ 00 ngày 10/7/2020 (trong giờ làm việc hành chính).

Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Cơ sở 2 Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Bình Dương. Địa chỉ: Số 495, Đường 30/4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

- Về hình thức, chỉ tiêu, điều kiện và các quy định khác về đăng ký dự tuyển: Thực hiện theo Thông báo số 669/TB-SGDĐT ngày 04/5/2020 về tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2020-2021 và Thông báo số 870/TB-SGDĐT ngày 05/6/2020 của Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương về việc bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng năm học 2020-2021.

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2020-2021 được biết./.

 
Tập tin đính kèm
983-TB-SGDDT.pdf
Trở về