"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Thông báo kết quả thi Olympic tiếng Anh qua Internet cấp tỉnh, thời gian địa điểm thi vòng toàn quốc năm học 2010-2011
 
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_______________
Số: 435/SGDĐT-KT&QLCLGD
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
             Bình Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2011
V/v thông báo kết quả thi Olympic tiếng Anh qua Internet cấp tỉnh, thời gian địa điểm thi vòng toàn quốc năm học 2010-2011
 
 
Kính gửi:

- Phòng GD&ĐT huyện, thị xã;
- Các trường Trung học phổ thông.
 
Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả thi Olympic tiếng Anh qua Internet cấp tỉnh ở các khối Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông năm học 2010-2011 tổ chức ngày 19/03/2011 tại 08 hội đồng thi trong tỉnh như sau:
I. Tổng số thí sinh dự thi: 1091 học sinh; trong đó Tiểu học: 439 học sinh, Trung học sơ sở: 553 học sinh, Trung học phổ thông: 99 học sinh. Kết quả thi như sau:
 
Khối thi
Số HS dự thi
TS giải
Giải I
Giải II
Giải III
3
106
5
1
2
2
4
221
6
1
2
3
5
112
6
1
2
3
6
193
5
1
2
2
7
94
5
1
2
2
8
96
5
1
2
2
9
170
5
1
2
2
10
31
3
1
1
1
11
34
3
1
1
1
12
34
3
1
1
1
Tổng
1091
46
10
17
19
Danh sách học sinh đạt giải các đơn vị xem trong danh sách đính kèm, kết quả cụ thể xem trên mail của Phòng Khảo thí : ktkdbinhduong@gmail.com password: khaothi821921 hoặc trên Website của Sở GD&ĐT http://binhduong.edu.vn/ .
II. Chuẩn bị cho kỳ thi cấp toàn quốc: tổ chức vào ngày 23/4/2011 dành cho khối lớp 5 và 9.
- Căn cứ kết quả kỳ thi cấp tỉnh, Sở GD&ĐT thành lập đội tuyển 5 và lớp 9 tham dự kỳ thi cấp toàn quốc gia (công văn số 305/QĐ-SGDĐT ngày 25/3/2011).
- Các phòng GD&ĐT có học sinh tham dự vòng thi cấp toàn quốc cần gửi về Phòng Khảo thí &QLCLGD hình của học sinh trong đội tuyển dự thi vòng toàn quốc để làm thẻ dự thi (1 tấm hình 3x4, sau hình có ghi họ tên, ngày sinh, nơi sinh) hạn chót ngày 10/4/2011. Đồng thời nhắc nhở các em tham gia các vòng tự luyện trên ID theo danh sách đăng ký thi vì những ID đăng ký thi mới được tham dự kỳ thi cấp toàn quốc.
- Thẻ dự thi nhận tại Phòng Khảo thí trước ngày 20/04/2011.
III. Thời gian địa điểm tổ chức vòng thi cấp toàn quốc:
- Địa điểm: THCS Nguyễn Viết Xuân, P. Phú Lợi, thị xã Thủ Dầu Một.
- Thời gian:
+ 14h00 ngày 22/4/2011: Họp hội đồng thi cấp toàn quốc bao gồm các thành viên trong hội đồng tổ chức thi. Đồng thời kiểm tra cơ sở vật chất đảm bảo cho kỳ thi.
+ Ngày 23/4/2011:
7h00: Tổ chức Khai mạc kỳ thi cấp toàn quốc.
7h30: Học sinh khối lớp 9 vào phòng thi.
8h00-9h00: Thời gian thi của khối lớp 9.
9h30: Học sinh khối lớp 5 vào phòng thi.
10h00-11h00: Thời gian thi của khối lớp 5.
Sở GD&ĐT đề nghị các phòng GD&ĐT các trường THPT thông báo kết quả đến học sinh, liên hệ Phòng Khảo thí &QLCLGD để nhận giấy chứng nhận và các phòng GD&ĐT căn cứ vào thời gian mở các vòng thi tự luyện trên website http://ioe.go.vn  có kế hoạch đôn đốc nhắc nhở các em tham gia thi vượt qua các vòng thi tự luyện trước ngày 21/04/2011 để đủ điều kiện tham dự kì thi cấp toàn quốc vào ngày 23/04/2011./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Phòng TH, TrH-TX, KHTC;
- Lưu: VT, Khảo thí.Tu30
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Dương Thế Phương
 
Tải công văn 435/SGDĐT-KT&QLCLGD và danh sách học sinh đạt giải tại đây
Trở về