Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo Kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019

Căn cứ Công văn số 5549/UBND-VX ngày 30/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về Kế hoạch tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019;

Căn cứ Kế hoạch số 2108/KH-SGDĐT ngày 15/10/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương về tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019;

Căn cứ Thông báo số 2379/TB-SGDĐT ngày 08/11/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương về việc tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019;

Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 21/02/2020 của Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019 (lần thứ ba),

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019 như sau:

I. KẾT QUẢ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

Kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức theo danh sách đính kèm, cụ thể số lượng như sau:

1. Cấp học Mầm non

1.1. Giáo viên Mầm non hạng II

Tổng số có 34 hồ sơ đăng ký dự xét, trong đó:

- Đạt điểm chấm hồ sơ, đủ điều kiện tham gia sát hạch: 30 trường hợp.

- Không đạt điểm chấm hồ sơ, không đủ điều kiện tham gia sát hạch: 04 trường hợp do biên bản của trường nhận xét sai hạng, không đúng nội dung hạng đăng ký dự xét.

- Kết quả sát hạch: Đạt 29 trường hợp, không đạt 01 trường hợp (08/20 điểm).

1.2. Giáo viên Mầm non hạng III

Tổng số có 182 hồ sơ đăng ký dự xét, trong đó:

- Đạt điểm chấm hồ sơ: 113 trường hợp.

- Không đạt điểm chấm hồ sơ: 69 trường hợp, do biên bản của trường nhận xét sai hạng, không đúng nội dung hạng đăng ký dự xét, thiếu nội dung tiêu chí, chứng chỉ ngoại ngữ không phù hợp.

2. Cấp học Tiểu học

2.1. Giáo viên Tiểu học hạng II

Tổng số có 44 hồ sơ đăng ký dự xét, trong đó:

- Đạt điểm chấm hồ sơ, đủ điều kiện tham gia sát hạch: 42 trường hợp.

- Không đạt điểm chấm hồ sơ, không đủ điều kiện tham gia sát hạch: 02 trường hợp do nội dung biên bản của trường nhận xét không đạt yêu cầu.

- Kết quả sát hạch: Đạt 42 trường hợp.

2.2. Giáo viên Tiểu học hạng III

Tổng số có 92 hồ sơ đăng ký dự xét, trong đó:

- Đạt điểm chấm hồ sơ: 76 trường hợp.

- Không đạt điểm chấm hồ sơ: 16 trường hợp, do biên bản của trường nhận xét sai hạng, không đúng nội dung hạng đăng ký dự xét, thiếu nội dung tiêu chí, chứng chỉ ngoại ngữ không phù hợp.

3. Cấp học Trung học cơ sở

Tổng số có 32 hồ sơ đăng ký dự xét giáo viên trung học cơ sở hạng II, trong đó:

- Đạt điểm chấm hồ sơ: 26 trường hợp.

- Không đạt điểm chấm hồ sơ: 06 trường hợp, do biên bản của trường nhận xét sai hạng, không đúng nội dung hạng đăng ký dự xét, thiếu nội dung tiêu chí.

4. Cấp học Trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên

Tổng số có 241 hồ sơ đăng ký dự xét giáo viên trung học phổ thông hạng II, trong đó:

- Đạt điểm chấm hồ sơ: 06 trường hợp.

- Không đạt điểm chấm hồ sơ: 235 trường hợp, gồm có:

+ 222 trường hợp do biên bản của trường không có nhận xét, đánh giá hoặc nhận xét, đánh giá thiếu nội dung từng tiêu chí trong các tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư số 28/2017/TT-BGDĐT ngày 30/11/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ 02 trường hợp thiếu biên bản đánh giá tiêu chuẩn nhiệm vụ.

+ 02 trường hợp đánh giá, phân loại mức hoàn thành nhiệm vụ.

+ 02 trường hợp không đủ thời gian giữ chức danh giáo viên THPT hạng III hoặc tương đương.

+ 07 trường hợp có chứng chỉ tin học, ngoại ngữ không phù hợp.

5. Thư viện

Tổng số có 02 hồ sơ đăng ký dự xét, trong đó có 02 trường hợp được thăng hạng.

II. PHÚC KHẢO KẾT QUẢ XÉT THĂNG HẠNG

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày 27/02/2020 đến hết ngày 18/3/2020, viên chức có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Chỉ xem xét, giải quyết việc phúc khảo đối với đề nghị phúc khảo được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019, cơ quan thường trực là Sở Giáo dục và Đào tạo, địa chỉ tầng 10, tháp A, trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương (đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên sẽ không phúc khảo đối với đơn gửi sau thời hạn trên (tính từ ngày gửi đơn theo dấu bưu điện trên bì thư nếu đơn được gửi theo đường bưu điện).

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Chủ tịch Hội đồng sẽ tổ chức phúc khảo theo quy định.

Phí phúc khảo 150.000 đồng cho một hồ sơ, thu một lần cùng lúc nộp đơn phúc khảo (theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

III. NHẬN QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

Sau khi có kết quả phúc khảo (nếu có), Hội đồng xét thăng hạng sẽ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, công nhận kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019. Khi cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định bổ nhiệm hạng chức danh nghề nghiệp, Phòng Giáo dục và Đào tạo hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo (theo phân cấp quản lý) có trách nhiệm chuyển quyết định đến cá nhân và đơn vị./.

Viên chức tra cứu kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp tại mục Tra cứu điểm – Các kì thi khác.

Tập tin đính kèm
287-TB-HĐXTHCDNNVC.pdf
Trở về