Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo việc thuyên chuyển viên chức năm học 2020-2021

Căn cứ Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

Căn cứ tình hình thực tế ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương,

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương thông báo các đơn vị thực hiện công tác thuyên chuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2020-2021 như sau:

1. Thuyên chuyển đi

1.1. Đối tượng

Viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo có nhu cầu xin chuyển công tác ra ngoài tỉnh và chuyển công tác trong tỉnh Bình Dương năm học 2019-2020.

1.2. Điều kiện

            - Hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

            - Không bị kỷ luật hoặc đang trong thời gian xét kỷ luật.

            - Có thâm niên công tác tại đơn vị tối thiểu là 04 (bốn) năm đối với nam, 03 (ba) năm đối với nữ.

1.3. Hồ sơ

            a) Hồ sơ cá nhân

            - Đơn xin chuyển công tác (theo mẫu): Ghi rõ lý do xin chuyển; phải ghi chi tiết nơi xin chuyển đến (chỉ ghi nhiều nhất 02 địa chỉ xin đến).

            - Sơ yếu lý lịch: Khai rõ ràng, đầy đủ, có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị (theo mẫu lý lịch 2C-BNV/2008).

            - Bản nhận xét, đánh giá công tác viên chức cuối năm của 03 năm học gần nhất (bản photocopy). Lưu ý: Thủ trưởng đơn vị phải ghi rõ nhận xét, đánh giá; mức độ phân loại theo quy định, không ghi chung chung là “hoàn thành nhiệm vụ”.

            - Bản photocopy có chứng thực hộ khẩu thường trú

            .- Bản photocopy có chứng thực bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.

            - Bản photocopy có chứng thực các bằng tốt nghiệp chuyên môn, nghiệp vụ và các chứng chỉ.

            - Bản photocopy quyết định tuyển dụng.

            - Bản photocopy quyết định công nhận hết thời gian tập sự

            .- Các loại giấy tờ khác có liên quan (nếu có).

            Trường hợp xin chuyển theo vợ hoặc theo chồng thì cần có thêm:

            - Bản photocopy có chứng thực Ggiấy chứng nhận đăng ký kết hôn.

            - Bản photocopy có chứng thực hộ khẩu thường trú của vợ/chồng.

            b) Hồ sơ của đơn vị

            - Biên bản họp xét cho viên chức chuyển công tác.

            - Danh sách viên chức đề nghị chuyển công tác.

            Đối với các đơn vị thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện, thị xã, thành phố, hồ sơ viên chức xin chuyển công tác phải có ý kiến bằng văn bản của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố (kèm danh sách nếu có).

            c) Số lượng hồ sơ

            - Chuyển công tác trong tỉnh: 01 bộ hồ sơ.

            - Chuyển công tác ra ngoài tỉnh: 02 bộ hồ sơ.

(Tất cả hồ sơ cá nhân phải được bỏ vào bì đựng hồ sơ).

1.4. Trình tự, thủ tục

    a) Đối với đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

            Các đơn vị gửi hồ sơ xin chuyển công tác của viên chức về Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Tổ chức cán bộ).

            b) Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo

            - Hồ sơ xin chuyển công tác trong huyện, thị xã, thành phố: Do Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét, giải quyết theo phân cấp quản lý.

            - Hồ sơ xin chuyển công tác ra ngoài huyện, thị xã, thành phố, ngoài tỉnh: Phải có ý kiến của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố nơi đang công tác trước khi gửi hồ sơ về Sở Giáo dục và Đào tạo để xem xét, giải quyết.

            - Hồ sơ xin thuyên chuyển ngoài tỉnh: Phải có ý kiến của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố nơi đang công tác trước khi gửi hồ sơ về Sở Giáo dục và Đào tạo để xem xét, giải quyết và thỏa thuận với Sở Nội vụ cho chuyển.

2. Tiếp nhận giáo viên ngoài tỉnh

2.1. Đối tượng

Giáo viên trong biên chế nhà nước đang công tác tại các cơ sở giáo dục công lập ngoài tỉnh Bình Dương.

2.2. Điều kiện

            - Có thân nhân (cha, mẹ, vợ, chồng, con) đang công tác hoặc sinh sống tại tỉnh Bình Dương và phải có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bình Dương; hoặc bản thân có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bình Dương và các loại giấy tờ chứng minh được bản thân sẽ sinh sống và công tác ổn định tại tỉnh Bình Dương (giấy sở hữu nhà, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thổ cư, giấy phép xây dựng nhà,…).

            - Đạt trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên đối với giáo viên mầm non; trình độ đại học trở lên đối với giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo quy định tại các Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tiêu chuẩn hạng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên theo từng cấp học tương ứng với hạng đang giữ.

            Riêng giáo viên môn Tiếng Anh phải đạt chuẩn năng lực ngôn ngữ châu Âu theo quy định.

            - Có đầy đủ giấy chứng nhận hoặc chứng chỉ đã được bồi dưỡng thường xuyên theo quy định trong 03 năm học gần nhất.

            - Có thâm niên công tác trong ngành Giáo dục và Đào tạo tối thiểu là 04 (bốn) năm đối với nam, 03 (ba) năm đối với nữ.

2.3. Hồ sơ

            - Đầy đủ hồ sơ như quy định hồ sơ xin chuyển đi nêu trên.

            - Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp và không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

            - Giấy cam kết công tác ổn định lâu dài tại nơi xin đến và chấp hành sự phân công của đơn vị xin đến.

            - Văn bản đồng ý cho chuyển của đơn vị quản lý có thẩm quyền theo phân cấp quản lý (nếu không phải là Sở Nội vụ thì phải có bản photocopy quyết định phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố kèm theo).

3. Thời gian nhận hồ sơ

3.1. Hồ sơ chuyển đi

Các đơn vị gửi hồ sơ về Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương (Phòng Tổ chức cán bộ) trước ngày 06/3/2020.

3.2. Hồ sơ tiếp nhận ngoài tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương sẽ nhận hồ sơ xin chuyển từ tỉnh khác (đã đầy đủ theo quy định) từ ngày 02/3/2020 đến hết ngày 31/3/2020.

Nếu giáo viên có đủ điều kiện để xem xét tiếp nhận và nơi xin chuyển đến có nhu cầu thì giáo viên có thể được sát hạch về năng lực chuyên môn theo vị trí việc làm xin tiếp nhận. Do đó, giáo viên cần theo dõi kết quả xét hồ sơ và thông báo thời gian sát hạch trên trang thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương http://sgdbinhduong.edu.vn sau khi hết hạn nhận hồ sơ khoảng 15 ngày.

4. Nội dung lưu ý

- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương không nhận hồ sơ ngoài tỉnh gửi qua đường bưu điện mà phải do cá nhân người xin chuyển trực tiếp đi nộp hoặc cha mẹ, vợ chồng, con ruột, anh chị em ruột nộp thay (có giấy tờ để chứng minh).

- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương không nhận và không xét những trường hợp nộp hồ sơ không đúng thời gian, không đầy đủ hồ sơ hoặc hồ sơ không đúng theo quy định.

- Những trường hợp đủ điều kiện thuyên chuyển nhưng nơi xin chuyển đến không có nhu cầu tiếp nhận thì vẫn tiếp tục công tác tại đơn vị cũ.

 Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương triển khai rộng rãi để công chức, viên chức, nhân viên biết và thực hiện đúng theo quy định./.

Trở về