Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo kết quả sát hạch đối với giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng II năm 2019

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố

Căn cứ Công văn số 43/HĐXTHCDNNGV ngày 08/01/2020 của Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019 về việc thông báo kết quả chấm điểm hồ sơ và tổ chức sát hạch đối với giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng II,

Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm 2019 thông báo kết quả sát hạch đối với giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học dự xét thăng hạng từ hạng III lên hạng II như sau:

1. Kết quả sát hạch (Danh sách kèm theo)

1.1. Cấp học mầm non

- Tổng số người tham dự sát hạch: 30.

- Tổng số người có điểm sát hạch đạt yêu cầu (từ 10 điểm trở lên): 29.

- Tổng số người có điểm sát hạch không đạt yêu cầu (dưới 10 điểm): 01.

1.2. Cấp học tiểu học

- Tổng số người tham dự sát hạch: 42.

- Tổng số người có điểm sát hạch đạt yêu cầu (từ 10 điểm trở lên): 42.

- Tổng số người có điểm sát hạch không đạt yêu cầu (dưới 10 điểm): 00.

2. Phúc khảo

Thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư số 29/2017/TT-BGDĐT ngày 30/11/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế xét thăng hng chc danh ngh nghip giáo viên mm non, ph thông công lp.

Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019 đề nghị Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố thông báo nội dung Công văn này đến tất cả giáo viên có tên trong danh sách nêu trên được biết./.

Tập tin đính kèm
153_HDXTHCDNGV.pdf
Trở về