"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Thông báo kết quả Kỳ thi hùng biện tiếng Anh lần thứ I năm 2011
 
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_______________
Số: 421/SGDĐT-TrH-TX
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
            Bình Dương, ngày 31 tháng 3 năm 2011
V/v thông báo kết quả Kỳ thi hùng biện tiếng Anh lần thứ I năm 2011
 
 
Kính gửi:

- Trưởng phòng GD&ĐT huyện, thị;
- Hiệu trưởng các trường THPT.
 
Thực hiện Công văn số 1978/SGDĐT-TrH-TX ngày 17/11/2010 về việc tổ chức Kỳ thi hùng biện tiếng Anh học sinh THCS – THPT lần thứ I năm 2011;
Căn cứ vào kết quả chấm thi của Ban giám khảo Kỳ thi;
Sở GD&ĐT thông báo kết quả Kỳ thi hùng biện tiếng Anh học sinh THCS – THPT lần thứ I năm 2011 (danh sách học sinh và tập thể đạt giải kèm theo).
Sở GD&ĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tổ chức tuyên dương những học sinh đã đạt giải cao trong Kỳ thi trước toàn thể học sinh nhằm kích thích phong trào học tiếng Anh, góp phần nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh trong toàn tỉnh.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, TrH-TX, Sn45
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Trần Hiếu
 
Tải công văn 421/SGDĐT-TrH-TX và danh sách học sinh đạt giải tại đây.
Trở về