Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Đăng ký tài khoản kết nối liên thông CSDL của đơn vị với CSDL ngành về GDMN và GDPT
Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.
Tập tin đính kèm
2416_TB_SGDDT.pdf
Trở về