"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Thông báo kết quả Kỳ thi Olympic HSG Toán phổ thông - Giải thưởng Lương Thế Vinh lần thứ II năm 2011
 
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_______________
Số: 420/SGDĐT-TrH-TX
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
            Bình Dương, ngày 31 tháng 3 năm 2011
V/v thông báo kết quả Kỳ thi Olympic  HSG Toán phổ thông - Giải thưởng Lương Thế Vinh lần thứ II năm 2011
 
 
Kính gửi:

- Trưởng phòng GD&ĐT huyện, thị;
- Hiệu trưởng các trường THPT.
 
Thực hiện Công văn số 1722/SGDĐT-TrH-TX ngày 22/10/2010 về việc tổ chức Kỳ thi Olympic HSG Toán phổ thông - Giải thưởng Lương Thế Vinh lần thứ II năm 2011;
Căn cứ vào kết quả chấm thi của Ban giám khảo Kỳ thi;
Sở GD&ĐT thông báo kết quả Kỳ thi Olympic học sinh Toán phổ thông - Giải thưởng Lương Thế Vinh lần thứ II năm 2011 (danh sách học sinh và tập thể đạt giải kèm theo).
Các đơn vị liên hệ trực tiếp với Phòng GDTrH-TX (đ/c Nguyễn Thị Diễm Trang - CV Phòng GDTrH-TX, cần liên hệ trước qua số điện thoại 3824448) để nhận phần thưởng và hoàn tất thủ tục quyết toán, hạn chót ngày 08/04/2011.
Sở GD&ĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tổ chức tuyên dương những học sinh đã đạt giải cao trong Kỳ thi trước toàn thể học sinh nhằm kích thích phong trào học Toán, góp phần nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi Toán trong toàn tỉnh.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc Sở;
- Website Sở
- Phòng GD Tiểu học;
- Lưu: VT, TrH-TX, Sn45
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Trần Hiếu
 

Tải công văn 420/SGDĐT-TrH-TX và danh sách học sinh đạt giải tại đây.

Trở về