Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Kết luận của Phó Giám đốc Sở GDĐT Nguyễn Văn Phong tại cuộc họp Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ hiệu trưởng THCS ngày 09/9/2019
Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.
Tập tin đính kèm
1949_TB_SGDDT.pdf
Trở về