"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Thông báo kết quả Hội thi Giai điệu tuổi hồng lần thứ IX năm 2011
 
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_______________
Số: 407/SGDĐT-TrH-TX
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
           Bình Dương, ngày 29 tháng 3 năm 2011
V/v thông báo kết quả Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” lần thứ IX năm 2011
 
 
Kính gửi:
Hiệu trưởng các trường THPT
 
Căn cứ vào kết quả Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” lần thứ IX – 2011. Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả cụ thể như sau:
Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục hướng dẫn một số nội dung sau:
1. Kết quả : ( Quyết định 235/QĐ-SGDĐT ngày 16/03/2011 và danh sách kèm theo)
2. Các cá nhân đạt giải nhất, nhì, ba ở thể loại đơn ca. Các đơn vị lập danh sách theo mẫu để Sở Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận cho các em học sinh đang học lớp 12 năm học 2010-2011.
 
STT
Họ và tên
Ngày tháng năm sinh
Lớp
Đạt giải
Ghi chú
 
 
 
 
 
 
3. Các cá nhân và đơn vị chưa nhận giải thưởng liên hệ với Phòng Giáo dục Trung học - Thường xuyên nhận giải.
4. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có công văn triệu tập các em tập huấn và  tham dự Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” toàn quốc lần thứ IX – 2011.
Trên đây là thông báo một số nội dung về hội thi “Giai điệu tuổi hồng” lần IX năm 2011.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc Sở;
- Website Sở;
- Lưu: VT,TrH-TX, TT 45.
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Dương Thế Phương
 
Tải công văn 407/SGDĐT-TrH-TX và danh sách giáo viên đạt giải tại đây.
Trở về