Thực hiện "5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế" để giữ an toàn cho Bạn và Chúng ta
Thông báo việc thuyên chuyển viên chức năm 2019-2020

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương thông báo các đơn vị thực hiện công tác thuyên chuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2019-2020 như sau:

1. Đối tượng

Viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo có nhu cầu xin chuyển công tác ra ngoài tỉnh và chuyển công tác trong tỉnh Bình Dương năm học 2019-2020.

Do tình hình biên chế ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương chưa được cấp có thẩm quyền giao thêm chỉ tiêu biên chế nên tạm thời không tiếp nhận giáo viên ngoài tỉnh xin chuyển công tác về tỉnh Bình Dương.

2. Điều kiện

            - Hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

            - Không bị kỷ luật hoặc đang trong thời gian xét kỷ luật.

            - Có thâm niên công tác tại đơn vị tối thiểu là 04 (bốn) năm đối với nam, 03 (ba) năm đối với nữ.

3. Hồ sơ

            3.1. Hồ sơ cá nhân:

            - Đơn xin chuyển công tác (theo mẫu): Ghi rõ lý do xin chuyển; phải ghi chi tiết nơi xin chuyển đến (chỉ ghi nhiều nhất 2 địa chỉ xin đến).

- Sơ yếu lý lịch: Khai rõ ràng, đầy đủ, có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị (theo mẫu lý lịch 2C-BNV/2008).

            - Bản nhận xét, đánh giá công tác viên chức cuối năm của 3 năm học gần nhất (bản photocopy). Lưu ý: Thủ trưởng đơn vị phải ghi rõ mức độ phân loại theo quy định, không ghi chung chung là “hoàn thành nhiệm vụ” trong nhận xét, đánh giá.

            - Bản sao hộ khẩu thường trú (có chứng thực sao y).

            - Bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (có chứng thực sao y).

- Bản sao các bằng tốt nghiệp chuyên môn, nghiệp vụ và các chứng chỉ (có chứng thực sao y).

            - Quyết định tuyển dụng (bản photocopy).

- Quyết định công nhận hết thời gian tập sự (bản photocopy).

            - Quyết định lương đang hưởng (bản photocopy).

            - Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp và không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

            - Các loại giấy tờ khác có liên quan (nếu có).

            Trường hợp xin chuyển theo vợ hoặc theo chồng thì cần có thêm:

            - Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn (có chứng thực sao y).

            - Bản sao hộ khẩu thường trú của vợ/chồng (có chứng thực sao y).

            3.2. Hồ sơ của đơn vị:

            - Biên bản họp xét cho viên chức chuyển công tác.

            - Danh sách viên chức đề nghị chuyển công tác.

            Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố, danh sách viên chức xin chuyển công tác phải có ý kiến phê duyệt của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

            3.3. Số lượng hồ sơ:

            - Chuyển công tác trong tỉnh: 01 bộ hồ sơ.

            - Chuyển công tác ra ngoài tỉnh: 02 bộ hồ sơ.

(Tất cả hồ sơ cá nhân phải được bỏ vào bì đựng hồ sơ).

4. Trình tự, thủ tục

4.1. Đối với đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo:

            Các đơn vị gửi hồ sơ xin chuyển công tác của viên chức về Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Tổ chức cán bộ).

            4.2. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo:

            - Hồ sơ xin chuyển công tác trong huyện, thị xã, thành phố: Do Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét, giải quyết theo phân cấp quản lý.

            - Hồ sơ xin chuyển công tác ra ngoài huyện, thị xã, thành phố, ngoài tỉnh: Phải có ý kiến của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố nơi đang công tác trước khi gửi hồ sơ về Sở Giáo dục và Đào tạo để xem xét, giải quyết.

5. Thời gian gửi hồ sơ

Các đơn vị khối trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, các Phòng Giáo dục và Đào tạo gửi hồ sơ xin chuyển công tác của viên chức về Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Tổ chức cán bộ) trước ngày 25/7/2019.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương không nhận và không xét những trường hợp nộp hồ sơ không đúng thời gian, không đầy đủ hồ sơ hoặc hồ sơ không đúng theo quy định.

    Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm./.


Trở về