Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo kết quả điểm phúc khảo Kỳ thi tuyển sinh 10, lớp 6 tạo nguồn, lớp 6 tiếng Anh tăng cường năm học 2019-2020

    Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm./.

Tập tin đính kèm
1202-SGDDT-KTQLCLGD.pdf
Trở về