"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Thông báo triệu tập Tổ nghiệp vụ bộ môn Địa lý cấp THPT
 
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_______________
Số: 393/SGDĐT-TrH-TX
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________________________
           Bình Dương, ngày 28 tháng 3 năm 2011
V/v thông báo triệu tập Tổ nghiệp vụ bộ môn Địa lý cấp THPT
 
 
Kính gửi:

- Hiệu trưởng trường THPT Bình An, THPT Dĩ An, THPT Bến Cát, THPT An Mỹ, THPT Bình Phú, THPT Thường Tân, THPT chuyên Hùng Vương;
- Giám đốc TT. GDTX-KT-HN thị xã Thuận An.
 
Căn cứ công văn số 1594/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 23/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2011;
Căn cứ công văn số 1600/BGDĐT-GDTrH ngày 23/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2011,
Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương thông báo triệu tập Tổ nghiệp vụ bộ môn Địa lý cấp THPT, cụ thể như sau:
1. Thời gian: 08 giờ ngày 02 tháng 4 năm 2011 (thứ bảy).
2. Địa điểm: Phòng họp II Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương.
3. Thành phần: Tổ nghiệp vụ bộ môn Địa lý cấp THPT (danh sách đính kèm).
4. Nội dung: Triển khai kế hoạch tổ chức hội thảo, ôn tập nâng cao chất lượng thi tốt nghiệp THPT năm học 2010 – 2011.
Đề nghị Hiệu trưởng các trường THPT kể trên, Giám đốc TT. GDTX-KT-HN thị xã Thuận An thông báo và tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giáo viên ở đơn vị về dự đúng thời gian, thành phần quy định.
Thông báo này thay cho thư triệu tập.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, TrH-TX, Ng15.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Đặng Thành Sang
 
Tải công văn 393/SGDĐT-TrH-TX và danh sách Tổ nghiệp vụ tại đây.
 
Trở về