Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo Kết quả Cuộc thi "Vẽ tranh tuyên truyền về phòng, chống ma túy và tác hại của ma túy" năm 2019

    Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm./.
   
Tập tin đính kèm
1122-TB-SGDDT.pdf
Trở về