Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Kết quả Hội thao thể thể thao quốc phòng học sinh tỉnh Bình Dương năm 2018
Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm./.
Tập tin đính kèm
2432_TB_SGDDT.pdf
Trở về