Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Ý kiến kết luận của Giám đốc Sở GDĐT Nguyễn Hồng Sáng tại Hội nghị giao ban giữa kỳ I, NH 2018-2019 của GDTrH và GDTX
Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.
Tập tin đính kèm
2160_TB_SGDDT.pdf
Trở về