Năm học 2018-2019, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông công lập; chuyển loại Kế toán năm 2018

Căn cứ Thông báo số 1261/TB-SGDĐT ngày 25/7/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương thông báo tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông công lập; chuyển loại Kế toán năm 2018;

Căn cứ tình hình thu nhận hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông công lập; chuyển loại Kế toán năm 2018;

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo như sau:

Nhằm tạo điều kiện để giáo viên, nhân viên Kế toán chuẩn bị tốt các loại hồ sơ, tài liệu minh chứng theo quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo gia hạn thời gian nộp hồ sơ thêm 10 ngày so với thời hạn quy định theo Thông báo số 1261/TB-SGDĐT, sẽ nhận hồ sơ đến 16 giờ 00 ngày 20/9/2018 (trong giờ làm việc hành chính).

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thông báo đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị biết để thực hiện./.

Tập tin đính kèm
1553-TB-SGDDT.pdf
Trở về