Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo Kết quả tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2017 - 2018

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

______________

Số: 1411/TB-SGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________

Bình Dương, ngày 16 tháng 8 năm 2017

THÔNG BÁO

Kết quả tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương

năm học 2017 – 2018

____________________

Căn cứ Quyết định số 1531/QĐ-UBND ngày 13/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2017 - 2018;

Căn cứ Quyết định số 2181/QĐ-UBND ngày 15/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2017 - 2018,

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2017 - 2018 như sau:

I. Các căn cứ xét tuyển

Thực hiện tuyển dụng theo thứ tự các tiêu chí sau:

1. Người dự tuyển được sinh ra và lớn lên tại tỉnh Bình Dương;

2. Người dự tuyển tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm;

3. Ưu tiên theo nhóm trường đào tạo như sau:

3.1. Nhóm 1: Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học sư phạm Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh.

3.2. Nhóm 2: Trường Đại học Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Khoa học tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Thủ Dầu Một.

3.3. Nhóm 3: Các cơ sở đào tạo khác.

4. Căn cứ chỉ tiêu tuyển dụng đối với từng cấp học của từng đơn vị theo từng vị trí việc làm và nguyện vọng đăng ký dự tuyển của thí sinh để xét tuyển theo thứ tự từ cao xuống thấp về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, loại tốt nghiệp, điểm trung bình (xét theo nguyện vọng 1 trước, nguyện vọng 2 sau, trong đó ưu tiên người dự tuyển đã có hộ khẩu thường trú ở tỉnh Bình Dương trước ngày 01/01/2016).

Đồng thời, đối với người dự tuyển có yêu cầu nội dung kiểm tra, sát hạch thì tổng điểm kiểm tra, sát hạch phải đạt từ 50 điểm trở lên. Riêng giáo viên môn Tiếng Anh nếu đạt điểm kiểm tra, sát hạch từ 40 điểm đến dưới 50 điểm thì được hợp đồng ngắn hạn đến ngày 31/8/2018.

5. Đối với những đối tượng không yêu cầu qua kiểm tra, sát hạch, nếu có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng thì Hội đồng Tuyển dụng bổ sung nội dung phỏng vấn để lựa chọn người có kết quả cao nhất trúng tuyển.

6. Đối với những đối tượng yêu cầu qua kiểm tra, sát hạch, trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm kiểm tra, sát hạch cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm kiểm tra, sát hạch bằng nhau thì Chủ tịch Hội đồng Tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động.

- Người hưởng chính sách như thương binh.

- Con của liệt sĩ.

- Con của thương binh.

- Con của người hưởng chính sách như thương binh.

- Con của hộ nghèo trong tỉnh Bình Dương (theo tiêu chí của Tỉnh).

- Người dân tộc ít người.

- Đội viên thanh niên xung phong.

- Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

- Người dự tuyển là nữ.

Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên nêu trên thì Chủ tịch Hội đồng Tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

7. Không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

II. Kết quả tuyển dụng

1. Danh sách thí sinh trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2017 - 2018 được niêm yết tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Bình Dương.

(Danh sách thí sinh trúng tuyển được sắp xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Việt).

2. Tra cứu kết quả tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2017 - 2018 tại địa chỉ:

http://www.sgdbinhduong.edu.vn/Tracuudiem/Cackithikhac.aspx

III. Các yêu cầu đối với người trúng tuyển

1. Đối với những trường hợp trúng tuyển viên chức, cột “đơn vị công tác” ghi là “chọn nhiệm sở”:

- Người trúng tuyển phải có mặt tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Bình Dương đúng 07 giờ 30, ngày 23/8/2017 để tiến hành chọn nhiệm sở công tác.

Địa chỉ: Số 495, Đường 30/4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (đối diện trường THPT Võ Minh Đức).

- Người trúng tuyển phải trực tiếp đến chọn nhiệm sở, khi đến mang theo giấy chứng minh nhân dân, giấy biên nhận hồ sơ khi đăng ký dự tuyển.

- Người trúng tuyển sau khi chọn được nhiệm sở công tác phải có mặt tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương vào lúc 08 giờ 30, ngày 28/8/2017 để nhận quyết định phân công công tác.

Địa chỉ: Tầng 10, Tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương.

2. Đối với những trường hợp trúng tuyển viên chức, cột “đơn vị công tác” ghi cụ thể tên trường THPT, trung tâm GDTX-KT-HN huyện/thị xã:

Người trúng tuyển phải có mặt tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương vào lúc 08 giờ 30, ngày 28/8/2017 để nhận quyết định phân công công tác.

Địa chỉ: Tầng 10, Tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương.

3. Đối với những trường hợp trúng tuyển viên chức, cột “đơn vị công tác” ghi tên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố:

Người trúng tuyển phải có mặt tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố nơi trúng tuyển vào lúc 08 giờ 00, ngày 28/8/2017 để nhận quyết định phân công công tác.

Thông báo này được công bố trên website của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương và niêm yết tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Bình Dương./.

Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC

- UBND tỉnh;
 - Ban Văn hoá-Xã hội HĐND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Trường ĐH Thủ Dầu Một;
- Các trường THPT;
- Các trung tâm GDTX- KT-HN;
- Trung tâm GDTX Tỉnh;
- Trung tâm NN-TH và BDNV;
- Các Phòng GDĐT huyện/thị/TP;
- Đài PTTH Bình Dương;
- Báo Bình Dương;
- Lưu: VT, TCCB. T.100.

PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

Nguyễn Phương Dung


Tập tin đính kèm
1411-TB-SGDDT.pdf
Trở về