Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Kết luận của Giám đốc Sở GDĐT Nguyễn Hồng Sáng tại hội nghị giao ban khối các phòng GDĐT về tình hình triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018

    Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm./.
   
Tập tin đính kèm
1396-TB-SGDDT.pdf
Trở về