Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo thời gian kiểm tra, sát hạch đối với người đăng ký dự tuyển viên chức ngành GDĐT năm học 2017 - 2018

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GDĐT
TỈNH BÌNH DƯƠNG

Số:  1254/TB-SGDĐT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 20  tháng 7 năm 2017

THÔNG BÁO

Thời gian kiểm tra, sát hạch đối với người đăng ký dự tuyển
viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2017 - 2018

           Thực hiện Kế hoạch Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2017 - 2018,

Hội đồng Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2017 - 2018 thông báo thời gian kiểm tra, sát hạch đối với người đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm thuộc cấp trung học phổ thông và người dự tuyển giáo viên dạy môn tiếng Anh các cấp học như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Người dự tuyển phải có mặt trước 15 phút tại địa điểm kiểm tra, sát hạch; có trang phục lịch sự, thái độ nghiêm túc; tuân theo mọi sự hướng dẫn của Ban Kiểm tra, sát hạch.

2. Người dự tuyển phải trình Chứng minh nhân dân và Biên nhận hồ sơ dự tuyển cho người phỏng vấn xem trước khi vào phòng kiểm tra, sát hạch.

3. Khi được gọi tên để vào phòng kiểm tra, sát hạch, nếu người dự tuyển không có mặt thì xem như tự ý bỏ phần kiểm tra, sát hạch và không được kiểm tra, sát hạch lại.

4. Hội đồng Tuyển dụng sẽ chuẩn bị sẵn giấy trắng, các bộ sách giáo khoa theo chương trình cơ bản của giáo dục phổ thông hiện hành để người dự tuyển soạn đề cương 01 tiết dạy. Người dự tuyển không được mang bất cứ vật dụng gì vào phòng kiểm tra, sát hạch (trừ viết, thước kẻ, com-pa, gôm tẩy).

5. Thời gian làm việc:

- Buổi sáng: Bắt đầu làm việc từ 07 giờ 30 phút.

- Buổi chiều: Bắt đầu làm việc từ 13 giờ 30 phút.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA, SÁT HẠCH

Danh sách người đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm thuộc cấp trung học phổ thông, người đăng ký dự tuyển giáo viên dạy môn tiếng Anh các cấp học được niêm yết trước phòng kiểm tra và sắp xếp theo bảng chữ cái tiếng Việt, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương http://sgdbinhduong.edu.vn. Người đăng ký dự tuyển cần phải xem kỹ danh sách, thông tin về ngày, giờ, địa điểm kiểm tra, sát hạch.

1. Kiểm tra, sát hạch kiến thức chung:

- Thời gian: Ngày 25/7/2017.

- Địa điểm: Trường Trung học phổ thông Võ Minh Đức.

Địa chỉ: Số 400, đường 30/4, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (đối diện Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Bình Dương).

2. Kiểm tra, sát hạch năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đối với người dự tuyển giáo viên THPT:

- Thời gian: Ngày 27/7/2017.

- Địa điểm: Trường Trung học phổ thông Võ Minh Đức.

Địa chỉ: Số 400, đường 30/4, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (đối diện Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Bình Dương).

3. Kiểm tra, sát hạch năng lực chuyên môn đối với người dự tuyển giáo viên Tiếng Anh:

- Nội dung kiểm tra, sát hạch: Ứng viên được kiểm tra, sát hạch năng lực ngôn ngữ tiếng Anh tập trung vào 04 kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết.

- Địa điểm: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Bình Dương.

Địa chỉ: Số 495, đường 30/4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (đối diện Trường THPT Võ Minh Đức).

- Thời gian:

Ngày 27/7/2017:

Buổi sáng:

Lúc 07 giờ 00: Tất cả người dự tuyển tập trung tại Hội trường B để sinh hoạt nội quy;

Từ 07 giờ 45 đến 08 giờ 15: Kiểm tra, sát hạch môn nghe, thời lượng 30 phút;

Từ 08 giờ 30 đến 09 giờ 30: Kiểm tra, sát hạch môn đọc, thời lượng 60 phút;

Từ 09 giờ 45 đến 10 giờ 45: Kiểm tra, sát hạch môn viết, thời lượng 60 phút.

Buổi chiều:

Kiểm tra, sát hạch môn nói đối với người đăng ký dự tuyển giáo viên môn tiếng Anh trường tiểu học.

Thời gian: Bắt đầu từ 13 giờ 30 phút.

Ngày 28/7/2017:

Kiểm tra sát hạch môn nói đối với người đăng ký dự tuyển giáo viên môn tiếng Anh trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Thời gian: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút.

Đề nghị tất cả người dự tuyển phải có mặt đúng thời gian và địa điểm quy định để tham gia kỳ kiểm tra, sát hạch đạt kết quả tốt./.

Nơi nhận:
- Hội đồng Tuyển dụng;
- Sở GDĐT;
- Sở Nội vụ;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, TCCB, T.5.

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
GIÁM ĐỐC SỞ GDĐT
Nguyễn Hồng Sáng

Trở về