Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo Bổ sung một số nội dung liên quan đến công tác tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2017-2018

1. Một số lưu ý đối với người dự tuyển tham gia kiểm tra, sát hạch:

- Người dự tuyển phải có mặt đúng ngày, giờ tại địa điểm kiểm tra, sát hạch đã thông báo; có trang phục lịch sự, thái độ nghiêm túc; tuân theo mọi sự hướng dẫn của Ban Kiểm tra, sát hạch.

- Người dự tuyển phải trình Chứng minh nhân dân và Biên nhận hồ sơ dự tuyển cho người phỏng vấn xem trước khi vào phòng kiểm tra, sát hạch.

- Khi được gọi tên để vào phòng kiểm tra, sát hạch, nếu người dự tuyển không có mặt thì xem như tự ý bỏ phần kiểm tra, sát hạch và không được kiểm tra, sát hạch lại.

- Hội đồng Tuyển dụng sẽ chuẩn bị sẵn giấy trắng, các bộ sách giáo khoa theo chương trình cơ bản của giáo dục phổ thông hiện hành để người dự tuyển soạn đề cương 01 tiết dạy. Người dự tuyển không được mang bất cứ vật dụng gì vào phòng kiểm tra, sát hạch (trừ viết, thước kẻ, com-pa, gôm tẩy).

2. Nhóm trường đào tạo được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Nhóm 1: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học sư phạm Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh.

- Nhóm 2: Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Khoa học tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Thủ Dầu Một.

- Nhóm 3: Các cơ sở đào tạo khác.

3. Cách xác định người trúng tuyển:

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức ngành GDĐT tỉnh Bình Dương phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Xét nguyện vọng 1 trước (của từng cấp học, vị trí việc làm theo địa bàn), sau đó mới xét đến nguyện vọng 2.

b) Người trúng tuyển là người đạt yêu cầu về điều kiện, tiêu chuẩn, nghiệp vụ của vị trí việc làm dự tuyển và:

- Điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm kiểm tra, sát hạch mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên.

- Điểm làm tiêu chí xét tuyển sẽ tính từ người có kết quả cao nhất cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng theo từng cấp học, vị trí việc làm của từng huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương (đối với giáo dục mầm non, tiểu học, THCS) hoặc theo từng vị trí việc làm (đối với giáo dục THPT, GDTX-KT-HN của khối lớp cấp 3).

c) Đối với những người dự tuyển không yêu cầu nội dung kiểm tra, sát hạch, nếu có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì Hội đồng Tuyển dụng viên chức bổ sung nội dung kiểm tra, sát hạch để lựa chọn người trúng tuyển.

d) Đối với những người dự tuyển yêu cầu nội dung kiểm tra, sát hạch, trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm kiểm tra, sát hạch cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm kiểm tra, sát hạch bằng nhau thì Chủ tịch Hội đồng Tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động.

- Người hưởng chính sách như thương binh.

- Con của liệt sĩ.

- Con của thương binh.

- Con của người hưởng chính sách như thương binh.

- Con của hộ nghèo trong tỉnh Bình Dương (theo tiêu chí của Tỉnh).

- Người dân tộc ít người.

- Đội viên thanh niên xung phong.

- Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

- Người dự tuyển là nữ.

Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên nêu trên thì Chủ tịch Hội đồng Tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển./.

Trở về