Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2018

 

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

_______________

Số: 1009/TB-SGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________

           Bình Dương, ngày 13 tháng 6 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo

Năm học 2017 - 2018
________________

Căn cứ Quyết định số 1531/QĐ-UBND ngày 13/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2017 - 2018,

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Bình Dương thông báo tuyển dụng viên chức ngành GDĐT tỉnh Bình Dương năm học 2017 - 2018 như sau:

I. Các vị trí việc làm cần tuyển dụng

Tuyển dụng viên chức ngành GDĐT bao gồm các vị trí việc làm cần tuyển dụng của các ngành học, cấp học, đơn vị: Mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT), giáo dục thường xuyên, kỹ thuật - hướng nghiệp (GDTX - KT - HN), Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ theo đúng yêu cầu bộ môn, chuyên ngành đào tạo, trình độ đào tạo, hình thức đào tạo và số lượng vị trí việc làm được giao.

Những vị trí việc làm cần tuyển dụng như sau:

- Viên chức trực tiếp giảng dạy: Giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, giáo viên trung học.

- Viên chức không trực tiếp giảng dạy: Phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, thiết bị, thư viện, văn thư.

II. Chỉ tiêu tuyển dụng

- Bảng chỉ tiêu tuyển dụng cụ thể từng vị trí việc làm kèm theo thông báo này.

- Người đăng ký dự tuyển phải nghiên cứu kỹ thông báo, chỉ tiêu tuyển dụng; đối chiếu với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và hình thức đào tạo của bản thân để lựa chọn vị trí việc làm cụ thể, phù hợp và điền vào mục “nguyện vọng” trong đơn đăng ký dự tuyển theo đúng quy định.

III. Điều kiện đăng ký dự tuyển

1. Điều kiện chung:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên và tối thiểu phải có thời gian phục vụ 10 năm tính từ khi có quyết định tuyển dụng cho đến khi hết tuổi lao động theo quy định.

c) Có hồ sơ đăng ký dự tuyển.

d) Có lý lịch rõ ràng.

đ) Về trình độ, người đăng ký dự tuyển phải có:

- Bằng tốt nghiệp THPT.

- Văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển; phù hợp với ngành học, cấp học đăng ký dự tuyển. Nếu tốt nghiệp hệ chính quy chuyên ngành đào tạo tương đương ngoài sư phạm, phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định (trừ trường hợp tốt nghiệp các chuyên ngành thư viện, thiết bị, văn thư lưu trữ). Trường hợp văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch sang tiếng Việt và đã được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ GDĐT công nhận tính pháp lý của văn bằng.

- Yêu cầu trình độ ngoại ngữ:

+ Đối với người đăng ký dự tuyển viên chức giáo dục mầm non, tiểu học, THCS: Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ GDĐT ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Riêng đối với người đăng ký dự tuyển giáo viên môn Tiếng Anh: Tối thiểu phải có chứng chỉ Tiếng Anh chuẩn B2 châu Âu hoặc các chứng chỉ theo chuẩn Quốc tế tương đương và trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ GDĐT ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

+ Đối với người đăng ký dự tuyển viên chức giáo dục THPT, GDTX - KT - HN: Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ GDĐT ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Riêng đối với người đăng ký dự tuyển giáo viên môn Tiếng Anh: Tối thiểu phải có chứng chỉ Tiếng Anh chuẩn C1 châu Âu hoặc các chứng chỉ theo chuẩn Quốc tế tương đương và trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ GDĐT ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Yêu cầu trình độ tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

e) Có đủ sức khỏe để nhận nhiệm vụ và công tác lâu dài.

g) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

- Bị kỷ luật buộc thôi việc, buộc thôi hợp đồng, hủy quyết định tuyển dụng ở ngành hoặc lĩnh vực công tác đăng ký dự tuyển trong vòng 12 tháng tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

2. Điều kiện cụ thể:

Ngoài việc đảm bảo các điều kiện chung nêu trên, điều kiện cụ thể để tuyển dụng viên chức cho từng ngành học, cấp học, từng vị trí việc làm như sau:

2.1. Người có hộ khẩu tại tỉnh Bình Dương trước ngày 01/01/2016, áp dụng cho những trường hợp đăng ký vào vị trí việc làm sau đây:

a) Đăng ký giáo viên:

- Giáo viên dạy lớp mầm non: Có bằng tốt nghiệp trình độ đào tạo trung cấp trở lên, chuyên ngành sư phạm mầm non.

- Giáo viên tiểu học:

+ Giáo viên dạy lớp tiểu học (dạy nhiều môn): Tốt nghiệp hệ chính quy, trình độ đào tạo trung cấp trở lên, chuyên ngành sư phạm tiểu học.

+ Giáo viên dạy môn Nhạc, Mỹ thuật, Thể dục: Tốt nghiệp hệ chính quy, trình độ đào tạo trung cấp trở lên, chuyên ngành sư phạm tương ứng với môn đăng ký dự tuyển.

+ Giáo viên dạy môn Tiếng Anh, Tin học: Tốt nghiệp hệ chính quy, trình độ đào tạo cao đẳng trở lên, chuyên ngành sư phạm tương ứng với môn đăng ký dự tuyển.

- Giáo viên THCS: Tốt nghiệp hệ chính quy, trình độ đào tạo cao đẳng trở lên, chuyên ngành sư phạm tương ứng với môn đăng ký dự tuyển. Nếu được đào tạo 2 môn thì chỉ tuyển giáo viên dạy ở môn đào tạo chính (riêng công tác Đội không yêu cầu môn đào tạo chính).

- Giáo viên THPT: Tốt nghiệp hệ chính quy, trình độ đào tạo đại học trở lên, chuyên ngành sư phạm tương ứng với môn đăng ký dự tuyển.

- Nếu đăng ký dự tuyển giáo viên GDTX - KT - HN thì thực hiện như đối với cơ sở giáo dục phổ thông theo cấp học tương ứng.

- Đối với giáo viên dạy môn Tiếng Nhật ở các trường THCS, THPT: Tốt nghiệp hệ chính quy, trình độ đào tạo đại học trở lên, chuyên ngành sư phạm Tiếng Nhật.

b) Đăng ký phụ trách công tác thiết bị:

- Tốt nghiệp hệ chính quy, trình độ đào tạo trung cấp trở lên, chuyên ngành thiết bị.

- Tốt nghiệp hệ chính quy, trình độ đào tạo tối thiểu tương ứng với cấp học ở các môn tự nhiên. Trình độ đại học đối với hệ đào tạo không chính quy chuyên ngành sư phạm của các môn tự nhiên có thể đăng ký vị trí công tác thiết bị trường tiểu học, THCS.

Riêng công tác thiết bị trường tiểu học, tuyển thêm người tốt nghiệp hệ chính quy, trình độ đào tạo trung cấp trở lên chuyên ngành sư phạm tiểu học, ưu tiên cho sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Thủ Dầu Một.

c) Đăng ký phụ trách công tác thư viện:

- Tốt nghiệp hệ chính quy, trình độ đào tạo trung cấp trở lên, chuyên ngành thư viện.

- Tốt nghiệp hệ chính quy, trình độ đào tạo tối thiểu tương ứng với cấp học ở các môn xã hội. Trình độ đại học đối với hệ đào tạo không chính quy chuyên ngành sư phạm của các môn xã hội có thể đăng ký vị trí công tác thư viện trường tiểu học, THCS.

Riêng công tác thư viện trường tiểu học, tuyển thêm đối tượng tốt nghiệp hệ chính quy, trình độ đào tạo trung cấp trở lên chuyên ngành sư phạm tiểu học, ưu tiên cho sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Thủ Dầu Một.

d) Đăng ký phụ trách công tác Đội:

Tốt nghiệp hệ chính quy, trình độ đào tạo cao đẳng trở lên chuyên ngành sư phạm có đào tạo chuyên môn về công tác Đội hoặc có trình độ cao đẳng trở lên chuyên ngành sư phạm và có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đội.

đ) Đăng ký phụ trách công tác văn thư:

Người đăng ký dự tuyển đã có thời gian công tác trong ngành GDĐT tỉnh Bình Dương. Tốt nghiệp trình độ trung cấp trở lên chuyên ngành Văn thư lưu trữ.

2.2. Người có hộ khẩu tại tỉnh Bình Dương từ ngày 01/01/2016 trở về sau và người không có hộ khẩu tại Bình Dương, áp dụng cho người đăng ký vào các vị trí việc làm sau đây:

a) Đăng ký giáo viên:

- Giáo viên dạy lớp mầm non: Tốt nghiệp hệ chính quy, trình độ đào tạo trung cấp trở lên, chuyên ngành sư phạm mầm non.

- Giáo viên dạy lớp tiểu học (dạy nhiều môn): Tốt nghiệp hệ chính quy, trình độ đào tạo cao đẳng trở lên, chuyên ngành sư phạm tiểu học và được xếp loại tốt nghiệp từ khá trở lên.

Giáo viên dạy môn Nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học, Tiếng Anh: Tốt nghiệp hệ chính quy, trình độ đào tạo cao đẳng trở lên, chuyên ngành sư phạm tương ứng với môn đăng ký dự tuyển và được xếp loại tốt nghiệp từ khá trở lên.

- Giáo viên THCS: Tốt nghiệp hệ chính quy, trình độ đào tạo đại học trở lên, chuyên ngành sư phạm tương ứng với môn đăng ký dự tuyển và được xếp loại tốt nghiệp từ khá trở lên.

- Giáo viên THPT, GDTX - KT - HN: Tốt nghiệp hệ chính quy, trình độ đào tạo đại học trở lên, chuyên ngành sư phạm tương ứng với môn đăng ký dự tuyển và được xếp loại tốt nghiệp từ khá trở lên.

- Đối với giáo viên dạy môn Tiếng Nhật ở các trường THCS, THPT: Tốt nghiệp hệ chính quy, trình độ đào tạo đại học trở lên, chuyên ngành sư phạm Tiếng Nhật.

b) Đăng ký phụ trách công tác thiết bị:

Tốt nghiệp hệ chính quy, trình độ đào tạo trung cấp trở lên, chuyên ngành thiết bị.

c) Đăng ký phụ trách công tác thư viện:

Tốt nghiệp hệ chính quy, trình độ đào tạo trung cấp trở lên, chuyên ngành thư viện.

IV. Quy định về hồ sơ và đăng ký dự tuyển

1. Quy định về hồ sơ:

a) Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu).

b) Sơ yếu lý lịch có dán ảnh, có xác nhận của địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ (theo mẫu).

c) Bản sao Giấy khai sinh (bản sao từ hồ sơ gốc).

d) Bản sao Hộ khẩu thường trú (có chứng thực sao y).

đ) Bản sao Bằng tốt nghiệp THPT (bản sao từ hồ sơ gốc hoặc có chứng thực sao y).

e) Bản sao văn bằng tốt nghiệp chuyên môn, nghiệp vụ (có chứng thực sao y) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời còn giá trị do trường đào tạo cấp.

g) Bản sao Phiếu điểm có xác nhận điểm số trung bình toàn khóa học, điểm tốt nghiệp và có xếp loại tốt nghiệp do trường đào tạo cấp (có chứng thực sao y). Nếu bảng điểm theo thang điểm 4, phải có quy đổi điểm trung bình học tập theo thang điểm 10 do trường đào tạo cấp.

h) Bản sao văn bằng hoặc chứng chỉ tin học, ngoại ngữ (có chứng thực sao y).

i) Giấy khám sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe.

k) Nộp kèm theo hồ sơ (nếu có): Hồ sơ, giấy tờ chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp; Quyết định hợp đồng hoặc quyết định tuyển dụng do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với người dự tuyển có công tác trong ngành GDĐT trước đây từ đủ 12 tháng trở lên.

l) Đối với người đăng ký dự tuyển phụ trách văn thư: Nộp thêm bản photocopy các quyết định hợp đồng trong ngành GDĐT tỉnh Bình Dương, quyết định lương gần nhất.

2. Cách ghi nguyện vọng đăng ký dự tuyển:

- Đối với người đăng ký dự tuyển thuộc đối tượng trong tỉnh (người có hộ khẩu tại tỉnh Bình Dương trước ngày 01/01/2016): Được đăng ký tối đa 02 nguyện vọng vào đơn đăng ký dự tuyển theo quy định về điều kiện tuyển dụng và chỉ tiêu công bố. Nguyện vọng ghi trong đơn phải là một trong các chỉ tiêu tuyển dụng được công bố trong thông báo tuyển dụng. Cách ghi nguyện vọng đăng ký dự tuyển trong hồ sơ như sau:

+ Nguyện vọng 1: Ghi vị trí việc làm thuộc huyện/thị xã/thành phố nơi có hộ khẩu thường trú trong tỉnh Bình Dương (có hộ khẩu tại tỉnh Bình Dương trước ngày 01/01/2016).

+ Nguyện vọng 2: Ghi vị trí việc làm giống nguyện vọng 1 nếu thuộc huyện/thị xã/thành phố nơi không có hộ khẩu thường trú hoặc khác vị trí việc làm với nguyện vọng 1 nếu thuộc huyện/thị xã/thành phố nơi có hộ khẩu thường trú.

- Đối với người đăng ký dự tuyển thuộc đối tượng ngoài tỉnh (có hộ khẩu tại tỉnh Bình Dương từ ngày 01/01/2016 trở về sau và người không có hộ khẩu tại tỉnh Bình Dương): Chỉ được đăng ký một nguyện vọng 2.

- Riêng đối với người đăng ký dự tuyển các vị trí việc làm thuộc trường THPT, trung tâm GDTX - KT - HN: Chỉ ghi một môn giảng dạy ở cấp 3 hoặc một công tác khác ở cấp 3; không ghi đơn vị công tác vì sau khi có thông báo trúng tuyển, Sở GDĐT sẽ tổ chức chọn nhiệm sở.

3. Quy định đối với người nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển:

- Người đăng ký dự tuyển phải trực tiếp đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ vì đây là bước sơ tuyển ban đầu.

- Hồ sơ đăng ký dự tuyển phải đầy đủ theo quy định. Khi nộp hồ sơ, người đăng ký dự tuyển mang theo bản chính để đối chiếu khi cần thiết.

- Người đăng ký dự tuyển phải thực hiện các yêu cầu và hướng dẫn của người nhận hồ sơ; phải bảo đảm tất cả các thông tin kê khai trong hồ sơ là hoàn toàn đúng sự thật và có trách nhiệm kiểm tra tất cả các thông tin của mình trong danh sách đăng ký dự tuyển trước khi ký tên vào danh sách nhận hồ sơ; không được điều chỉnh hồ sơ dự tuyển sau khi ký tên vào danh sách đăng ký.

- Người dự tuyển không được bổ sung các loại giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên hoặc rút hồ sơ sau khi đã nộp hồ sơ.

- Người đăng ký dự tuyển phải có trách nhiệm theo dõi, xem thông báo kết quả tuyển dụng và các thông báo khác tại website của Sở GDĐT tỉnh Bình Dương (http://sgdbinhduong.edu.vn) trong suốt quá trình đăng ký dự tuyển như: Danh sách, ngày, giờ kiểm tra, sát hạch đối với người đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm có nội dung kiểm tra, sát hạch; danh sách trúng tuyển; ngày, giờ, địa điểm chọn nhiệm sở; ngày, giờ, địa điểm, đối tượng được gọi triệu tập khi cần thiết trong quá trình tuyển dụng; ngày, giờ, địa điểm nhận quyết định phân công,...

- Người đăng ký dự tuyển phải đảm bảo liên lạc được qua số điện thoại đã đăng ký trong hồ sơ dự tuyển; đối tượng được gọi triệu tập khi cần thiết trong quá trình xét duyệt phải có mặt đúng ngày, giờ, địa điểm theo yêu cầu của Hội đồng Tuyển dụng.

- Người đăng ký dự tuyển phải giữ biên nhận nộp hồ sơ để sử dụng khi có việc liên hệ hoặc trao đổi công việc với Hội đồng Tuyển dụng trong suốt quá trình tuyển dụng.

4. Một số lưu ý:

- Mỗi người dự tuyển chỉ được nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký dự tuyển. Người dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển.

- Đối với các trường hợp đang công tác trong quân đội, công an, doanh nghiệp nhà nước hoặc tổ chức, đơn vị khác (không thuộc hệ thống các cơ sở giáo dục công lập) phải có ý kiến bằng văn bản của đơn vị đang công tác đồng ý cho đăng ký dự tuyển và công tác trong ngành GDĐT tỉnh Bình Dương nếu được trúng tuyển.

- Chứng chỉ tin học, ngoại ngữ do Sở GDĐT, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh, Trung tâm GDTX tỉnh, các trung tâm ngoại ngữ, tin học của các trường đại học, cao đẳng cấp (các bảng tham chiếu quy đổi chứng chỉ kèm theo).

- Hồ sơ của người không trúng tuyển sẽ không trả lại.

- Không thực hiện bảo lưu kết quả tuyển dụng cho các kỳ tuyển dụng lần sau.

5. Không nhận và không xét những hồ sơ sau đây:

- Hồ sơ gửi qua đường bưu điện.

- Hồ sơ nộp thay, nộp trễ hạn, hồ sơ không đúng quy định hoặc không xuất trình được bản chính khi có yêu cầu.

- Người dự tuyển có dị dạng, khiếm khuyết về hình thể hoặc phát âm tiếng Việt không chuẩn.

- Hồ sơ những trường hợp đã trúng tuyển năm học 2016 - 2017 nhưng bỏ nhiệm sở.

V. Phương thức tuyển dụng

1. Tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển:

a) Đối với người dự tuyển vào vị trí việc làm thuộc giáo dục mầm non, tiểu học, THCS:

- Xét tuyển thông qua hồ sơ của người dự tuyển.

- Riêng đối với người dự tuyển làm giáo viên dạy môn Tiếng Anh, bổ sung thêm nội dung xét tuyển thông qua kiểm tra, sát hạch về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

b) Đối với người dự tuyển vào vị trí việc làm thuộc giáo dục THPT, GDTX - KT - HN (cấp 3):

- Xét tuyển thông qua hồ sơ của người dự tuyển và kiểm tra, sát hạch kiến thức chung liên quan đến ngành GDĐT (danh mục tài liệu tham khảo kèm theo hồ sơ đăng ký dự tuyển và các file tài liệu được đăng tải trên website của Sở GDĐT tỉnh Bình Dương kèm theo Thông báo này).

- Riêng đối với người dự tuyển làm giáo viên, bổ sung thêm nội dung xét tuyển thông qua kiểm tra, sát hạch về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

2. Nội dung và hình thức kiểm tra, sát hạch (tham khảo cách thức thực hiện kèm theo Thông báo này):

a) Kiểm tra, sát hạch kiến thức chung:

Người dự tuyển bắt thăm câu hỏi để trả lời về kiến thức chung liên quan đến ngành GDĐT.

b) Kiểm tra, sát hạch năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

- Người dự tuyển bắt thăm để thực hiện một đề cương giáo án (bài soạn) 01 tiết dạy theo chương trình giáo dục THPT, GDTX - KT - HN hiện hành phù hợp với chuyên môn đào tạo và vị trí việc làm đăng ký dự tuyển; sau đó, người dự tuyển trình bày nội dung theo đề cương giáo án đã soạn.

- Riêng đối với người dự tuyển giáo viên dạy môn Tiếng Anh: Thực hiện kiểm tra, sát hạch năng lực chuyên môn, nghiệp vụ ở 03 môn nghe, nói, viết (người dự tuyển bắt thăm câu hỏi để trả lời ở môn kiểm tra nói).

3. Các tiêu chí để xét tuyển:

a) Ưu tiên xét tuyển giáo viên môn Tiếng Anh hợp đồng của năm học 2016 - 2017 đã được Sở GDĐT tỉnh Bình Dương thẩm định đạt yêu cầu về năng lực chuyên môn.

b) Ưu tiên xét tuyển đối với người dự tuyển được sinh ra và lớn lên tại tỉnh Bình Dương.

c) Ưu tiên xét tuyển đối với người dự tuyển tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm.

d) Nhóm trường đào tạo.

đ) Trình độ đào tạo, xếp loại tốt nghiệp.

e) Kết quả điểm làm tiêu chí xét tuyển.

4. Cách tính điểm làm tiêu chí xét tuyển:

a) Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự tuyển được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

b) Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

c) Trường hợp người dự tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.

d) Điểm kiểm tra, sát hạch được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2 (nếu có).

đ) Kết quả điểm làm tiêu chí xét tuyển:

- Đối với những người dự tuyển vào vị trí việc làm có xét tuyển thông qua  kiểm tra, sát hạch: Kết quả điểm làm tiêu chí xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm kiểm tra, sát hạch.

- Đối với những người dự tuyển các vị trí việc làm khác: Kết quả điểm làm tiêu chí xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp.

VI. Thời gian, địa điểm

1. Thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ và nhận hồ sơ:

a) Thời gian:

- Phát hành hồ sơ đăng ký dự tuyển từ ngày 14/6/2017.

- Bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 19/6/2017 đến ngày 14/7/2017 (trong giờ làm việc hành chính).

- Thời điểm kết thúc nhận hồ sơ: 16 giờ 00 ngày 14/7/2017.

b) Địa điểm:

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Bình Dương.

Địa chỉ: Số 495, Đường 30/4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (đối diện Trường THPT Võ Minh Đức).

Điện thoại: (0650) 3814134.

2. Thời gian và địa điểm kiểm tra, sát hạch:

Người đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm có nội dung kiểm tra, sát hạch phải xem danh sách, số báo danh, thời gian kiểm tra, sát hạch cụ thể được thông báo trên website của Sở GDĐT tỉnh Bình Dương http://sgdbinhduong.edu.vn vào ngày 24/7/2017.

- Thời gian:

+ Ngày 25/7/2017 và ngày 26/7/2017: Kiểm tra, sát hạch kiến thức chung liên quan đến ngành GDĐT (buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ 30, buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 30).

+ Ngày 27/7/2017 và ngày 28/7/2017: Kiểm tra, sát hạch năng lực chuyên môn, nghiệp vụ ở vị trí việc làm đăng ký tuyển dụng (buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ 30, buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 30).

- Địa điểm: Trường Trung học phổ thông Võ Minh Đức (đối diện Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Bình Dương).

3. Thời gian, địa điểm công bố kết quả trúng tuyển:

Công bố kết quả trúng tuyển ngày 21/8/2017 tại Sở GDĐT tỉnh Bình Dương, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Bình Dương và website của Sở GDĐT tỉnh Bình Dương http://sgdbinhduong.edu.vn

4. Tổ chức chọn nhiệm sở:

- Sở GDĐT tổ chức chọn nhiệm sở đối với những trường hợp trúng tuyển các vị trí việc làm thuộc trường THPT, trung tâm GDTX-KT-HN.

- Thời gian: Đúng 07 giờ 30 ngày 23/8/2017.

- Địa điểm: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Bình Dương.

5. Nhận quyết định phân công:

Thời gian nhận quyết định phân công: 08 giờ 00 ngày 28/8/2017, tại các địa điểm như sau:

- Đối với người trúng tuyển vào các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT: Nhận quyết định phân công tại Hội trường - Sở GDĐT tỉnh Bình Dương (Tầng 10, Tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương).

- Đối với người trúng tuyển vào các đơn vị trực thuộc Phòng GDĐT huyện/thị xã/thành phố: Nhận tại Phòng GDĐT huyện/thị xã/thành phố nơi trúng tuyển.

VI. Lệ phí tuyển dụng

Thu 100.000 đồng cho một hồ sơ đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm không có nội dung kiểm tra, sát hạch; thu 170.000 đồng cho một hồ sơ đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm có nội dung kiểm tra, sát hạch. Thu một lần vào lúc phát hành hồ sơ dự tuyển./.

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;

- Ban Văn hoá-Xã hội HĐND tỉnh;     

- Sở Nội vụ;

- Trường ĐH Thủ Dầu Một;  

- Các Phòng GDĐT huyện/thị xã/TP;

- Các trường THPT;

- Các trung tâm GDTX-KT-HN;

- Trung tâm GDTX tỉnh BD;

- Trung tâm NN-TH và BDNV tỉnh BD;

- Đài PT và TH tỉnh Bình Dương;

- Báo Bình Dương;

- Lưu: VT, TCCB. T.100.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Hồng Sáng

 

Trở về