Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Kết luận của Phó Giám đốc Sở GDĐT Lê Nhật Nam tại cuộc họp với Lãnh đạo một số đơn vị THPT và GDTX
Nội dung chi tiết đính kèm tập tin./.
Tập tin đính kèm
407_TB_SGDDT.PDF
Trở về