Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo kết quả Hội thao thể thao quốc phòng học sinh tỉnh Bình Dương 2016

             Nội dung chi tiết đính kèm tập tin./.

Tập tin đính kèm
2395-TB-SGDĐT.PDF
Trở về