Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Triệu tập Hội nghị giao ban giữa học kỳ I năm học 2016-2017
      Nội dung chi tiết đính kèm trong tập tin.
Tập tin đính kèm
2072_TB_SGDDT.pdf
Trở về